Yhteinen ympäristö

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Keväällä 2019 alkanut hanke tähtää elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Tavoitteena on kehittää uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisätä palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta. Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Hoitoalueet ja -kohteet siirretään yrittäjille, jolloin heille tarjotaan koulutus kyseiseen ympäristönhoitoon. Myös yrittäjien osaamista tuotteistamiseen vahvistetaan.

Kokeilun alle otetaan liiketoimintamalleja mm. rantojen hoitoon, biomassan ja muiden ympäristönhoidon sivuvirtojen hyötykäyttöön, aitaus- ja paimenpalveluihin, raivaukseen, vesikasvillisuuden niittoon, perinnebiotooppien hoitoon sekä raivaus- ja niittojätteen jalostamiseen ja käyttöön rakennus tai käsityömateriaalina.

Erilaisia ympäristönhoitoa tarvitsevia ja liiketoimintaan soveltuvia kohteita kartoitetaan mm. yksityisiltä ja yleisiltä rannoilta, karjatiloilta ja kyläteiden näkymäalueilta sekä maisemallisesti arvokkailta alueilta, luonnon monimuotoisuuskohteilta. Kohteita kartoitettaessa tärkeänä yhteistyökumppanina toimivat paikallisyhteisöt ja maanomistajat.

Tavoitteena on…

  • luoda uusia ympäristön -ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja pyrkiä lisäämään palveluntarjoajia. Uutta palvelutarjontaa voi syntyä esimerkiksi metsäpalveluyrittäjille, mökki- tai kylätalkkareille. Lisäksi matkailuyrittäjät tai maatilayrittäjät voivat laajentaa toimintaansa tai hyödyntää alueelle syntyviä palveluntarjoajia. Mahdollisia palvelukohteita voivat olla esimerkiksi raivaus-, aitaus- ja paimenpalvelut, vieraslajitorjunta tai rantojen niitto.
  • yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen sekä ympäristönhoidossa että palvelun tuotteistamisessa. Koulutusta järjestetään eri tavoin huomioiden kohderyhmän tarpeet. Lisäksi haetaan hyviä esimerkkejä ja kokemuksia eri puolilta Suomea.
  • ympäristöyrittäjyyden ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen. Ympäristöyrittäjyys on toimialana melko uusi. Hankkeessa tiedotetaan ympäristöyrittäjyyteen liittyvästä palvelutarjonnasta. Asukkaiden, yhteisöjen ja verkostotoimijoiden tietoisuutta ympäristö- ja maisemanhoidossa lisätään.

Hanketta toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset, ja sitä rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Joensuun seudun maaseutupalvelut, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja Nurmeksen kaupunki.

Katso toimintaamme myös Facebookista ja Instagramista!

Yhteystiedot hankkeeseen:

Tanja Airaksinen
Maaseudun Sivistysliitto
Kauppakatu 23b A 8, Joensuu
tanja.airaksinen@msl.fi
p. 045 120 4259

Timo Reko 
Maaseudun Sivistysliitto
timo.reko@msl.fi
Kauppakatu 23b A 8, Joensuu
p. 050 322 6798

Päivi Jokinen
ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset
Tehtaantie 6b, Ylämylly
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 301 2409