Tehtävämme

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö, joka tukee maa- ja kylähenkistä elämäntapaa, ihmisten omaehtoisesta kasvua, luovuutta, yhdenvertaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta.

Tehtävämme perustuu sääntöjemme lisäksi vapaan sivistystyön lakiin sekä neljään strategiseen teemaan:

 • Koulutus – iloa oppimisesta kansalaistoiminnassa
 • Ympäristö – ympäristö- ja ilmastotekoja yhdessä kyläläisten kanssa
 • Taide – kokemisen ja tekemisen lumoa
 • Ajatuspaja Alkio – ideoiden idättämö
Ihmiset keltaisissa takeissaan kädet ylhäällä rantamaisemissa
Tietokone-kuvake

Koulutus – iloa oppimisesta kansalaistoiminnassa

Kansalaisjärjestöillä ja puolueilla on demokratiassa edelleen vahva rooli. Suomessa on kansainvälisesti erityisen vahvaa yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Moniäänisessä yhteiskunnassa on otettava eri tavalla ajattelevien yhteisöjen ja yksilöiden näkemykset huomioon, kyettävä dialogiin, ratkaisukeskeisyyteen ja siihen, että yhteistyöllä syntyy parempia päätöksiä. Vapaaehtoisuus on yhteiskunnan valtava voimavara ja järjestöjen vapaaehtoiset tarvitsevat ja ansaitsevat koulutusta sekä vaativissa sisällöissä että moninaisissa taidoissa. Siksi

 • MSL-opintokeskus tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta jäsenjärjestöjensä jäsenille sekä tukee niiden koulutusta myös taloudellisesti
 • kehittää ja laajentaa MSL-verkko-opistoa eteenpäin
 • kehittää ja jalkauttaa pedagogisia työkaluja ja metodeja MSL:n ja jäsenjärjestöjen tarpeisiin
 • tekee viestinnällistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa
 • on mukana jäsenjärjestöjensä koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa neuvotellen sisällöt ja vastuut niiden keskusjärjestöjen kanssa
 • tekee aktiivista yhteistyötä muiden opintokeskusten kanssa

Tavoitteena ovat

 • Osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt.
 • Aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoito.
 • Edustuksellisen demokratian vahvistaminen.
 • Vapaaehtoisten kannustaminen ja taitojen kartuttaminen

Ympäristö – ympäristö- ja ilmastotekoja yhdessä kyläläisten kanssa

Maailman ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tarvitaan lisää tietoa, uusia ratkaisuja ja välineitä. Ilmastoviisas yhteiskunta syntyy paikallisten yhteisöjen toiminnasta, jossa kansalaiset yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä ovat avainasemassa. Teemme heidän kanssaan työtä luonnon ja ympäristön hyväksi kylissä ja kunnissa luovin ja toiminnallisin menetelmin. Ympäristösivistys on sanamme työn tavoitteille.

 • Järjestämme koulutusta ympäristöasioissa ja ympäristön hoidossa
 • Kunnostamme kylien ympäristöjä yhdessä kyläläisten kanssa
 • Ideoimme ja kehitämme ilmastoviisasta paikallista energian tuotantoa, kierrätystä sekä liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja paikallisten asukkaiden kanssa
 • Teemme yhteistyötä Suomen Kylätoiminnan kanssa ympäristöasioissa

Taide – kokemisen ja tekemisen lumoa

Järjestämme kulttuuri- ja taidetilaisuuksia ja muuta kulttuuritoimintaa tarvittaessa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuemme ja ohjaamme taiteen harjoittajien ja harrastajien työtä. Harjoitamme julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ylläpidämme taidekokoelmaa. Taidetyömme

 • herättää tunteita sekä rohkaisee ihmisiä ja yhteisöjä keskustelemaan ja sitä kautta tukemaan omaa ja yhteisönsä hyvinvointia
 • tukee omakohtaista ja vastuullista suhdetta paikalliskulttuuriin, lähiympäristöön ja luontoon
 • painottaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia kunta-, maakunta- ja soteuudistusten yhteydessä sekä edistää näiden jakaantumista tasapuolisemmin myös maaseutukuntiin ja maaseutualueille
 • tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia maaseutukunnissa
 • tukee jäsenjärjestöjen taide- ja kulttuuritomintoja ja sisältöjä

ITE-taide

 • jatkaa ITE-taiteen kartoitusta, tallennusta ja tunnetuksi tekemistä sekä tuo esiin uusia itseoppineita taiteilijoita
 • kannustaa ihmisiä luovaan ajattelutapaan ja arjen luovuuteen, oman osaamisen tunnistamiseen
 • ylläpitää ja kehittää yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa ITE-museota ja ITE-taidekokoelmaa
 • tuottaa Ilomantsissa Karhufestivaaleille veistokilpailu MSL:n Vaara-Karjalan yhdistyksen kanssa sekä suunnittelee ja toteuttaa tapahtumaan liittyviä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä

Ajatuspaja Alkio – ideoiden idättämö

Ajatuspaja Alkion toiminta käynnistyi vuonna 2020. Se tuottaa meille tutkittua tietoa muiden sisältöjemme ja tavoitteidemme toiminnan kehittämiseksi ja palvelee jäsenjärjestöjämme niiden kansalaistoiminnan vahvistamiseksi. Ajatuspajamme

 • edistää, tuottaa ja koostaa yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja tietoa. Pääpaino on tiedon hyödynnettävyydessä, uusissa näkökulmissa ja selkeissä toimenpide-esityksissä.
 • herättää yhteiskunnallista keskustelua toimintansa painopistealueista, joita ovat vuonna 2021 kansanvalta ja sen eriytyminen, nuorten osallisuus sekä poliittisen keskustan nykytila ja käsite demokratian toimivuuden näkökulmasta
 • vakiinnuttaa toimintansa valtakunnalliseksi vuoden 2021 aikana
 • verkottua eri tiede- ja tutkimusyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen- ja toimijoiden kanssa Suomessa ja Euroopassa
 • huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan sivistysperustasta tietoon, luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaen.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Yksitoista kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje