Hankkeet

Puhti -hanke

Haemme työntekijää Puhti -hankkeelle Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen alueelle!

Puhti -hanke on uusien ja kehittyvien yritystoimintamuotojen etsimistä ja kehittämistä maakuntamme maaseutualueilla.
Etsimme innokasta, innovatiivista, yhteistyökykyistä ja yritystoimintaa tuntevaa henkilöä. Hanketyö on itsenäistä ja työntekijän vastuulla on hankkeen tapahtuminen ja toimenpiteiden järjestäminen. Maaseudun Sivistysliitto ja hankekumppanit tukevat ja tekevät oman osan hankkeiden tavoitteiden saavuttamisesta.
Työ on osittain ilta- ja viikonlopputyötä ja hanketyön toimialue on Pohjois-Karjalan maakunta. Työ painottuu maaseutualueille ja työn suorittaminen edellyttää matkustamista omalla autolla. Teemme tiivistä hankeyhteistyötä hankekumppaniemme Karelia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen alue- ja kuntatutkimuskeskuksen Spatian kanssa. Hankkeen luonteesta johtuen toimimme yhdessä maakunnan kehitysyhtiöiden kanssa. Myös Maataloustuottajien keskusliitto MTK:n kanssa etsimme uusia työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.
Puhti-hanke on maaseudun kehittämishanke ja sitä rahoittavat Pohjois-Karjalan Ely-keskus, maakunnan kehittämisyhtiöt ja Joensuun seudun maaseutupalvelut. Hankkeen seurantatietojen ja maksatusten raportointi on osa hanketyötä.

Jos tunnet olevasi yhteisökehittäjä, uusista yritystoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista kiinnostunut sekä Pohjois-Karjalan maaseutua tunteva henkilö niin olet juuri se mitä etsimme. Arvostamme korkeakoulututkintoa ja käytännön hanketyökokemusta.

Työ on kokopäiväinen ja määräaikainen ja se alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2020, tai sopimuksen mukaan kaksi vuotta. Palkkaus on yksityistä opetusalaa ja sivistystyötä koskevan työehtosopimuksen mukainen.

Lähetä työhakemuksesi 6.7. klo 16.00 mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi tai Maaseudun Sivistysliitto, Joensuun toimisto Puhti-hanke, Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu. Lisätietoja Timo Reko 050-3226798, timo.reko@msl.fi;

Alla olevasta linkistä pääset hankesuunnitelmaan

Projektisuunnitelma Puhti-hanke

Maaseudun Sivistysliitto MSL
Maaseudun Sivistysliitolla on Pohjois-Karjalassa vahva hankeosaaminen ja tunnemme maakunnan maaseututoimijat ja kylät. MSL:lla on menossa useita hankkeita Pohjois-Karjalassa ja muissa maakunnissa. Erityisosaamistamme on toimiminen paikallisyhteisöjen kehittäjänä. Päätoimialat Maaseudun Sivistysliitolla on hiiliviisaat paikallisyhteisöt (5E:n kylät -vähähiiliset yhteisöt kolmessa maakunnassa, CBC hanke: Wasteless Carelia, yhteistyössä UEF:n ja SYKE:n kanssa sekä NPA hanke valmistelussa), kuntakumppanuus osallisuuden edistämiseksi (Hyvän mielen paikat Pohjois-Pohjanmaalla ja vastaanottava Tunturi-Lappi) , ympäristösivistys (Paikan Tuntu ja ITE-taiteen kartoitukset) sekä maaseutuyrittäjyys

Puhti-hanke:
Uudet ja kehittyvät yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla

Tiivistelmä
Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita suuret rakenteelliset uudistukset – maakunta- ja sote- uudistus- mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.
Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä ja elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä kiihdyttää maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta uusilla liiketoimintamalleilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue.
Hankkeen tuloksena on yhteisöllisyyden yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien identifiointi ja jalostaminen, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi.
Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekokonaisuudesta, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja uudenlaisten käytäntöjen ja toimintamallien synnyttämisen ja levittämisen. Hankkeen kautta luodaan uusi yhteistoimintamalli, jolla uudistetaan ja kehitetään uutta yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa maaseudulla. Hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista vastaa Karelia-amk.
Hankkeessa on kolme toimintakokonaisuutta:
1) Kehittyvien yritystoiminnan muotojen ja kuntakumppanuuksien tunnistaminen maaseudun elinvoiman lähteenä. Tästä kokonaisuudesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, joka tuottaa analysoitua käytäntöön sovellettavaa tietoa elinvoiman ja elinkeinotoiminnan edellytyksistä ja edistämisestä sekä jakaa kokemuksia maaseudulle soveltuvista yritystoiminnan innovaatioista ja yhteistoimintaverkostoista. Tuloksia ja hyviksi käytännöiksi todettuja innovatiivisia toimintamalleja hyödynnetään ja jatkotyöstetään hankkeen muissa toimenpidekokonaisuuksissa.

2) Innostaminen ja yhteisöllisyys – yhteisölliseen yrittäjyyteen liittyvän verkoston ja osaamisen edistäminen ja vahvistaminen. Maaseudun Sivistysliitto kokoaa ja aktivoi maaseudun toimijoita mm. organisoimalla yhteisötapaamisia, työpajoja ja infoiltoja. Osuustoiminnan ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tueksi kehitetään neuvontaa ja tukea olemassa oleviin yritystoiminnan neuvontaverkostoihin. Tätä tuetaan koulutuksilla (Pellervo-seura) ja hanketoteuttajien keskinäisenä yhteistyönä.

3) Maaseudun elinkeinojen ja palvelutuotannon kehittäminen osana maaseudun elinvoimaisuutta. Tästä toimintakokonaisuudesta vastaa Karelia-amk ja kokonaisuudessa on kolme osiota: 1) alueellisen verkostomuotoisen avoimen innovaatioalustan yhteiskehittäminen ja sisäänajo, 2) uusien liiketoimintamallien jalkauttaminen ideatyöpajoissa ja hautomoissa, 3) uusien ja kestävien liiketoimintamallien käyttöönoton tukeminen ja benchmarkkaustoiminta

Hanke kohdistuu Manner-Suomen maaseutuohjelman kohtaan 16.2 Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelmassa esitettyyn kehittämiskohteeseen 2.6 Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseudulla. Tällä hankkeella edistetään kehittämissuunnitelman tavoitetta, jossa tavoitteena on yritysten pitkäjänteisen liiketoiminnan rakentaminen, kannattava kasvu, tuottavuuden parantaminen, uusiutuminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tässä hankkeessa kehittämissuunnitelman mukaisina kehittämiskohteina ovat yrittäjyyden muotojen monipuolistaminen (osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset), uudenlaiseen osaamiseen liittyvän yrittäjyyden tukeminen, pienyritysten perustamisen sekä työpaikkojen luomisen edistäminen sekä nuorten ja nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien työllistymisen parantaminen. Hanke sivuaa seuraavia aloja: hyvinvointi, matkailu, kauppa, logistiikka, elintarviketuotanto ja muut uudet digitaalisia alustoja hyödyntävät alat. Tämä hanke hyödyntää valtioneuvoston kärkihanketta Älykäs maaseutu, jossa edistetään uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja erityisesti maaseudulla. Tämän hankkeen lisäarvo on tuottaa uutta osaamista ja yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi sekä luoda uusia rakenteita ja prosesseja yhteiskunnallisen yrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi maakunnassa.

Maaseudun toimijoiden kokoaminen ja innostaminen
Päävastuu toimintakokonaisuudessa on Maaseudun Sivistysliitolla joka vastaa tapahtumien ja interventioiden käytännön toteuttamisesta yhteistyössä Karelia-amk:n ja Spatian kanssa.
Tavoitteet
Maaseudun Sivistysliitton tehtävänä hankkeessa on yhteisölliseen yrittäjyyteen liittyvän verkoston ja osaamisen edistäminen ja vahvistaminen. Se kokoaa ja aktivoi maaseudun toimijoita mm. organisoimalla yhteisötapaamisia, työpajoja, ideahautomoja ja infoiltoja ja vastaa tästä konkreettisen toiminnan kokonaisuudesta. Kokonaisuudessa kehitetään maakunnan ohjaus- ja neuvontaosaamista yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä. Aktivoimme ja innostamme toimijoita käyttämään olemassa olevia yritysneuvontaverkostoja (mm. Pellervo-seura, seudulliset elinkeinoyhtiöt ja ProAgria).
Toimenpiteet
Yhteisötapaamiset (yhdistykset, asukasyhdistykset, kylät jne.), potentiaalisten osuuskuntatoimijoiden kartoittaminen, uusien palvelujen ja tuotteiden kysynnän kartoitus
osuuskuntatoiminnan ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten näkökulmasta.
Osuuskunta ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden yleiset informaatiotilaisuudet, jotka suunnataan kaikille aihepiiristä kiinnostuneille maaseudun asukkaille. Infoillat ja osuuskuntainfot, jotka suunnataan pienyrityksille, yhdistyksille, kylä-/asukasyhdistyksille sekä yritys- tai osuuskuntatoimintaa harkitseville. Infotilaisuudet painottuvat laajasti maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla sekä maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen.
Ideatyöpajat, kehittämistyöpajat ja hautomotoiminta: Syntyville osuuskunnille ja yhteiskunnallisille yrityksille tarjotaan tukea toiminnan käynnistämiseksi. Hautomoissa ja ideapajoissa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Järjestetään koulutusta osuuskuntien ja yhteiskunnallisten yritysten perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä. Tehtävänä on toimijaverkoston ylläpitäminen ja laajentaminen sekä toimintamallien kokoaminen ja niiden skaalaaminen.