KestäväMaaseutu

Mitä on hyvä elämä maaseudulla?

Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene. Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä kuntien kanssa. Alue- ja väestökehitys haastaa meidät ajattelemaan hyvinvointia ja tähän kytkeytyvää alueiden elinvoimaa uudella tavalla. Toisaalta koronan myötä esimerkiksi maallemuutto ja monipaikkaisuus ovat nousseet uudella tavalla yleiseen keskusteluun ja harvaan asuttu maaseutu on saanut uusia asukkaita tai kausiasujia.

Tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa

KestäväMaaseutu -hankkeeseen on valittu viisi kuntaa eri puolilta Suomea. Ilomantsin, Karvian, Tammelan, Posion ja Viitasaaren kanssa lähdetään asukkaita ja eri toimijatahoja osallistaen selvittämään, mitä on hyvinvointi ja elinvoima vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla. Samalla pyritään myös kehittämään eri sektoreiden ja toimijoiden välistä kumppanuustyötä ja tukemaan kuntien lakisääteistä osallisuustyötä. Tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi nousee kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan, kun tulevaisuutta tehdään.

Yhteisistä keskusteluista osallisuustekoihin

Yhteistyössä kunnan kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa luodaan yhteistä ymmärrystä alueen tilanteesta ja pohditaan yhdessä mm. kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Hankkeen läpileikkaavia teemoja ovat sosiaalinen kestävyys ja kestävä hyvinvointi. Hanke tarkastelee muutoksiin sopeutumista myös Smart Shrinking –lähestymistavan kautta. Vähemmän voi olla myös enemmän. Tilaisuuksien toteuttamisessa hyödynnetään erilaisia yhteissuunnittelun menetelmiä. Käytännössä tämä voi olla kuntalaisten kuulemista, osallisuusnäkökulman vahvistamista strategiatyössä tai palvelujen yhteiskehittämistä eri toimijatahojen yhteistyönä. Prosessimainen työskentely tähtää osallisuustekoihin, jotka ovat konkreettisia askelia kohti sosiaalisesti kestävää maaseutua. Kaikessa ponnistetaan paikallisista lähtökohdista, tarpeista ja mahdollisuuksista. Vaikka yhteissuunnittelu ja osallisuutta tukevat työmenetelmät ovat monissa kunnissa jo tuttuja toimintatapoja, ei kehittämistyötä ja tutkimusta ole useinkaan tehty tiiviissä yhteistyössä kuten tässä hankkeessa.

Kaikkia tarvitaan kun tulevaisuutta tehdään.

Tutkittua tietoa tulevaisuutta varten

Hankkeen tutkimusosio toteutetaan osallistavana toimintatutkimuksena ja hanke tuottaa valtakunnallista tietoa yhteiskunnallisen keskustelun, päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi. Hanke tukee myös tutkimusalueilla paikallistasolla tapahtuvaa kehittämis- ja osallisuustyötä. Tutkimusalueilla testatut menetelmät, syntyvät prosessikuvaukset ja erilaiset osallisuutta tukevat menetelmät ovat hyödynnettävissä myös laajemmin maaseutualueiden kehittämisessä.

KestäväMaaseutu -hankkeen toimintoja viedään eteenpäin kolmen toteuttajatahon yhteistyönä. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton kanssa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

KestäväMaaseutu -hanke on yksi neljästä tutkimus- ja kehittämishankkeesta, jossa tutkittu sitä, mitä hyvä elämä maaseudulla vaatii toteutuakseen. Tässä hankkeiden huomiot kiteytetysti:

Kuntien koosteet keskusteluista ja paikalliset suositukset:

Seuraa toimintaamme Facebookissa

Tietoa pilottikuntien yhteissuunnittelusta, osallisuusteoista ja tutkimustuloksista kerrotaan MSL Osallisuuden FB -sivulla. Tule mukaan! #maaseutu #osallisuus #sosiaalinenkestävyys #maapuhuu #maaseudunsivistysliitto #uef #Kuntaliitto

Penkkikahvila, kuvaaja: Martu Väisänen


Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton yhteyshenkilöt:

Mari Kattilakoski (YTL)
Projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
mari.kattilakoski@uef.fi
Puh. 050 4494 896
PL 111, 80101 Joensuu
Hankkeet ja julkaisut

Päivi Kurikka
Erityisasiantuntija, Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2509, +358 50 301 9068
paivi.kurikka@kuntaliitto.fi
Twitter@paivikurikka1

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje