Tule mukaan vastaanottava ja saavutettava yhdistystoiminta -kampanjaan!

Kansalaistoiminta, Blogi
saavutettavuus, vastaanottavuus, yhdistystoiminta

Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa, ja yhdistysten on pysyttävä mukana tässä kehityksessä. On myös tärkeää, että yhdistykset ottavat kantaa ja puuttuvat epäasialliseen käytökseen, jotta luodaan luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri. 

Vastaanottava ja saavutettava yhdistystoiminta on Maaseudun Sivistysliiton kampanja, jonka tavoitteena on tukea yhdistysten, sekä laajemminkin yhteiskunnan kehitystä. Kampanja nostaa esille yhdistyksiä yhdenvertaisten yhteisöjen rakentajina ja korostaa mukaan ottavaa toimintatapaa ja jäsenistön osallistamista. Kampanjan tavoitteet perustuvat yhteiskunnallisiin arvoihin, kuten tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen.  

Meitä kaikkia tarvitaan

Yhdistysten tulee olla avoimia ja kutsuvia kaikille jäsenilleen. On tärkeää luoda ympäristö, jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu. Perinteisten tapahtumien uudelleenarviointi ja uusien formaattien kehittäminen on tarpeellista. ”Meitä kaikkia tarvitaan” -ajattelu korostaa yhteisön jäsenten yksilöllistä arvoa ja merkitystä. Jokaisella on ainutlaatuisia taitoja, kokemuksia ja näkemyksiä, jotka voivat rikastuttaa yhdistyksen toimintaa ja edistää sen tavoitteita. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joissa väestön väheneminen voi johtaa resurssien ja aktiivisten jäsenten puutteeseen. Kun jokainen tuntee itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi, yhdistys voi kukoistaa ja vaikuttaa positiivisesti koko yhteisöön. 

Tulevaisuudessa yhdistysten tulisi pyrkiä yhä enemmän kohti avoimuutta ja moninaisuuden hyväksymistä. On tärkeää panostaa eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä eri sukupolvien, elämäntilanteiden ja näkökulmien yhdistämiseen. On myös hyvä varmistaa, että yhdistyksen tilat ja tapahtumat ovat fyysisesti esteettömiä ja huomioivat jäsenten erilaiset taustat ja tarpeet. 

Saavutettavuus on tärkeää myös yhdistystoiminnassa

Yhdistystoiminta tarjoaa parhaimmillaan ihmisille tilan jakaa intohimojaan, tukea toisiaan ja edistää yhteisiä tavoitteitaan. Yhdenvertainen ja saavutettava yhdistystoiminta -kampanjan avulla yhdistykset voivat omaksua uusia toimintatapoja, jotka madaltavat kynnystä osallistua ja edistävät uusien ihmisten kohtaamista. Joustavat osallistumismuodot, kuten etäkokoukset, hybriditapahtumat sekä selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut ja digitaaliset alustat helpottavat tapahtumiin osallistumista eri tavoin. 

Digitaalisten palveluiden ja alustojen kehittyessä ja lisääntyessä on tärkeää huomioida myös niiden saavutettavuustekijät. Saavutettavuus on digimaailman esteettömyyttä eli sitä, että mahdollisimman moni voisi käyttää digipalveluja mahdollisimman helposti. 

Digipalvelulaki myös velvoittaa suurinta osaa julkisten palveluiden tuottajista (esim. ministeriöt, virastot, oppilaitokset) noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia kaikissa verkkosisällöissä. Vaikka vaatimukset eivät koskisi omaa järjestöä tai organisaatiota, saavutettavuuden huomioiminen hyödyttää meitä kaikkia monin eri tavoin. 

Saavutettavuuden huomioiminen verkkosisällöissä, kuten yhdistyksen verkkosivuilla, voi tuntua alkuun isolta projektilta. Asiaa voi ottaa kuitenkin haltuun pala kerrallaan. Kampanjan aikana tuotamme koulutusmateriaalia sekä jaamme vinkkejä käytännön toimenpiteistä, joilla yhdistys voi parantaa verkkosisältöjen saavutettavuutta.  Kaiken ei tarvitse olla valmista hetkessä, mutta nyt on hyvä aika aloittaa matka yhdessä! 

Kuva, jossa kampanjan teemat kuvattuna vastaanottavuus ja saavutettauus-käsitteiden alle. Teemat niveltyvät toisiinsa eli esimerkiksi toimintakulttuurin muutos voi olla sekä saavutettavuutta ja vastaanottavuutta.

Lainsäädäntö kannustaa ennakoimaan 

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä, sekä myös henkisestä hyvinvoinnista ja psykososiaalisesta turvallisuudesta. 

Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja epäasiallisen kohtelun työpaikalla, ja laissa huomioidaan myös vapaaehtoistyöntekijät. Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa terveydellistä haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, on työnantajan asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi käytettävissään olevin keinoin. 

Monet työpaikat ja yhdistykset ovat ottaneet käyttöön häirintäyhdyshenkilöiden roolin. Häirintäyhdyshenkilöille voi ilmoittaa, mikäli kokee epäasiallista käytöstä tapahtumissa tai työpaikalla. He toimivat ensisijaisina yhteyshenkilöinä näissä tilanteissa, tarjoten neuvontaa ja tukea. Vaikka tämä käytäntö ei ole lailla määrätty, se on yhä yleistyvä tapa edistää turvallista ja terveellistä ympäristöä.  

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kaikki toimijat, myös yhdistykset, aktiivisesti ehkäisemään syrjintää kaikissa toimintamuodoissa. Tasa-arvolaki puolestaan edellyttää sukupuolten välistä tasa-arvon edistämistä ja kieltää sukupuoleen perustuvan häirinnän sekä muun epäasiallisen kohtelun.  
 
Näillä asioilla on merkitystä myös yhdistystoiminnan rahoituksen kannalta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat merkittävä osa nykypäivän organisaatioiden vastuullisuusajattelua. 

Jäsenjärjestöt ja kumppanit mukaan kampanjaan 

Järjestämme kampanjastartin Sivistysviikolla 8.5.2024 Teamsin välityksellä. Voit tulla mukaan tästä. Sivistysviikon 6.-12.5.2024 teema on vapaan sivistystyön moninaisuus. Sivistysviikko 2024 on osa opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää valtakunnallista Sivistyksen teemavuotta 2024.  

Kampanjastarttiin kutsutaan laajasti osallistujia jäsenjärjestöjemme keskusliitoista, piireistä, liitoista ja yhdistyksistä. Kampanjastartissa kerrotaan kampanjan sisällöstä, kartoitetaan tarpeita ja täydennetään kampanjaa toiveiden mukaan.  

Julkaisemme kampanjan aikana blogeja eri järjestöjen saavutettavan yhdistystoiminnan eteen tehdystä työstä ja parhaista käytännöistä.  Luvassa on myös mm. podcast-sarja, tietoiskuja ja koulutuksia, digimateriaalia ja paljon muuta! 

Meillä kaikilla on kokemuksia monenlaisista kohtaamisista ja siitä, miten olemme tulleet vastaanotetuksi erilaisissa yhteisöissä. Kampanjan aikana keräämme näitä kokemuksia ymmärtääksemme millaista tukea ja työvälineitä yhdistyksissä tarvitaan. Voit jättää kokemuksiasi jo nyt tällä lomakkeella: https://forms.office.com/e/cPXF8u9mgA. Kyselyä saa mielellään jakaa eteenpäin omille verkostoille! Myös Maaseudun Sivistysliiton Opintojaoston kautta järjestöt pääsevät vaihtamaan ideoita ja parhaita käytäntöjä kampanjan aiheista.  

Kirjoittaja

Kirjoittaja