Osallisuuden johtaminen on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää

Osallisuus, Blogi

Kunta on merkittävä osallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Kunta myös tarjoaa kuntalaiselle erilaisia osallistumisen muotoja. Osa niistä on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia.

Kuntalaisten osallisuus ja osallistuminen on huomioitava kuntastrategiaa tehtäessä. Strategiaan tulisi kirjata myös se, miten sen toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. Se edesauttaa myös osallistumaan kunnan palvelujen kehittämiseen ja toimimaan aktiivisesti järjestöissä.

Kun kunnassa päätetään lähteä kehittämään kuntalaisten osallisuutta, on siihen oltava vahva yhteinen tahtotila. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kannattaa pohtia, mitä kunta tavoittelee kuntalaisten osallisuuden lisäämisellä.

Vaikuttava osallisuustyö on pitkäjänteistä, siksi sille tulee asettaa selkeät ja riittävän konkreettiset tavoitteet. On myös tärkeää, että sille on olemassa toteuttamisen rakenteet. Tällaisena voi toimia esimerkiksi osallisuusryhmä, jossa on laajasti edustettuna erilaisia kuntatoimijoita, verkostoja ja kumppanuuksia.

Osallisuustyö olisi hyvä vastuuttaa jollekin kunnan viranhaltijalle, joka vastaa työn koordinoinnista ja raportoinnista kunnan johtoryhmälle. Raportoinnin tulisi sisältää osallisuustyölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista.

Osallisuustyön johtamisen tarpeiden pohjana olisi hyvä kartoittaa kunnassa jo olemassa olevat osallisuusrakenteet- ja toimenpiteet sekä se, mitä kunta tavoittelee asukkaidensa osallisuudella. Nämä kaikki voidaan kirjat kunnan osallisuusohjelmaksi tai ne voivat olla osa hyvinvointikertomusta tai muuta asiakirjaa.

Osallisuus ei ole rakettitiedettä. Se vain vaatii systemaattista johtamista ja riittävät resurssit, joista tärkeänä osana on myös viestintä.

Kirjoittaja: erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto & KestäväMaaseutu -hanke
Viikolla 11 pohditaan tulevaisuuden menestyjiä ja osallisuuden edelläkävijyyttä. Tuolloin kirjoittajina yhteisökehittäjä Kaisa Kervinen ja kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola
.

Vieraskynät:

Mari Kattilakoski (YTL)
Projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Hankkeet ja julkaisut
Twitter: @MariKattilakos2

Päivi Kurikka
Erityisasiantuntija, Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
Twitter@paivikurikka1