Teemat ja hankkeet

Osallisuus ja kuntayhteistyö

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista ja tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Tulevaisuudessa kunta tuottaa näitä hyvinvointia tukevia ja osallisuutta lisääviä palveluja yhä enemmän erilaisten kumppanuuksien kautta. Kumppanuudet voivat tarkoittaa monenlaisia ja monentasoisia yhteistyön ja yhdessä tekemisen muotoja kunnan ja yritysten, kunnan ja järjestöjen tai kaikkien näiden kolmen kesken. Tulevaisuuden kunta onkin kumppanuuskunta.

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen yhteisökehittäjä, jonka erityistä osaamista on kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden ja oman aktiivisuuden tukeminen oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä. MSL hakee aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta sillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Uudenlaisia kumppanuuden malleja ja erilaisia toimijoita yhdistäviä sisältöjä ovat esimerkiksi yhteiset kumppanuuspöydät ja ympäristöluotsaus.

Kumppanuuspöydät

Kumppanuuspöydät tarkoittavat säännöllistä yhteistä vuoropuhelua kumppanuuskunnissa eri toimijoiden (viranomaiset ja järjestöt) välillä. Vuoropuhelu perustuu tasaveroisuuteen ja yhteiseen suunnitteluun, tekemiseen ja arviointiin. Asioita ei tuoda pöytiin liian valmiina, vaan pyritään saamaan yhteiseen keskusteluun erilaisia näkökulmia ja tapoja toimia. Kumppanuuspöytien tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys kehittämisen tavoitteista ja sisällöistä sekä varmistaa parhaiden käytänteiden jatkuvuus.

Kumppanuuspöydissä käytetään muun muassa Maaseudun Sivistysliiton kehittämää Tulevaisuusverstas-menetelmää. Tulevaisuusverstas on menetelmä asioiden työstämiseen, joita halutaan tai joudutaan muuttamaan. Verstaan perustaminen saakin usein alkunsa paikallisista tai alueellisista ongelmista ja muutoksista (esim. kaavoitusprosessit, palvelujen kehittäminen, kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen). Parhaiten menetelmä sopii tilanteisiin, joissa ongelmatilanne alkaa vasta hahmottua ja suunnitteluvaihe on alussa. Päämääränä on saada kaikki kiinnostuneet mukaan asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tulevaisuusverstaassa toimitaan yhteisten asioiden eteen ryhmässä työskennellen, mutta yksilön ääntä kunnioittaen.

Ajatuksia kumppanuuspöydästä: 1+1= paljon enemmän kuin kaksi

Paikan adoptio

Paikan adoptiolla tarkoitetaan prosessia, jossa tila otetaan väliaikaisesti jonkin ryhmän tai toiminnon haltuun. Toisin kuin valtauskulttuurissa, paikan adoptiossa neuvottelu ja sopiminen omistajan kanssa on oleellinen lähtökohta. Paikan adoptiolle on tunnusomaista ihmisten vahva sitoutuminen ja vastuun ottaminen paikasta tai ympäristöstä, jonka omistajia he eivät ole. Sen sijaan osallistujia motivoi tärkeän tavoitteen edistäminen, omakohtaiset tunnesiteet käyttämättömiksi jääneisiin alueisiin ja paikkoihin sekä yhdessä tekemisen riemu.

Esimerkki paikan adoptiosta Tyrnävällä: Kunnan kanssa kimpassa

Ympäristöluotsaus

Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään ja -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin hyväksi.

MSL kouluttaa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta (Hyvän mielen paikat ja Vastaanottava Tunturi-Lappi) paikallisista, omasta ympäristöstään ja yhteisöstään kiinnostuneita ihmisiä ympäristöluotseiksi. Koulutuksen jälkeen he voivat toimia luotseina ja avata omaa ympäristöään uudenlaisista näkökulmista esimerkiksi kuntien viranomaisille, luottamushenkilöille tai muille kuntalaisille.

Ympäristöluotsausta on mahdollista käyttää menetelmänä kuntalaisten ja erityisryhmien kuulemiseen kunnallisessa päätöksenteossa, esimerkiksi kaavoitukseen, ympäristön viihtyisyyteen tai hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöluotsausprosessi pitää sisällään yhdessä sovitun luotsauksen suunnittelun, toteutuksen ja tulosten yhteenvedon yhdessä sovitulla tavalla.

Lue lisää ympäristöluotsauksesta: Ympäristöluotsaus

 

Kokemuksia ja ajatuksia osallisuudesta ja kumppanuudesta:

Hyvää mieltä tulevallekin vuodelle

Think global and act local

Syömään!

Yhdessä tekemisen muistijälki

1+1= paljon enmmän kuin kaksi

Miten tämä voitaisiin tehdä yhdessä?

Yhdessä kohti kumppanuutta

Kunnan kanssa kimpassa

Tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat osallisuutta ja kumppanuutta kehittävät hankkeet:

Hyvän mielen paikat -hanke, Pohjois-Pohjanmaa 2016–2018
Hyvän mielen paikat, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Tyrnävä

Vastaanottava Tunturi-Lappi, ympäristöluotsaus maahanmuuttotyön menetelmänä, 2016–2018, Enontekiö, Kolari, Kittilä, Muonio

 

Lisätietoja:

Virpi Harilahti-Juola, kehittämispäällikkö

virpi.harilahti-juola@msl.fi, p. 040 67 81 968