Eläväinen kulttuurikunta parantaa hyvinvointia

Taide, Blogi

Kirjoittaja: Helka Ketonen

Iso Siika -performanssi Torniojoella. Kuva: Juha Åman

Taide ja kulttuuri tuottavat elämää rikastuttavia kokemuksia. Kokemuksiin kiteytyy taiteen ja kulttuurin suurin arvo. Tämän päivän sivistyneissä yhteiskunnissa taiteen arvo on kiistaton, ja taiteisiin ja kulttuuriin osallistuminen nähdään osana kulttuurisia perusoikeuksia – taiteella on itseisarvo. Viime vuosien tutkimuksista selviää, että taiteen ja kulttuurin merkittävin vaikutus syntyy henkilökohtaisen kokemuksen, elämysten ja merkityksenannon kautta. Vaikutuksien voi nähdä kohdistuvan joko yksilötasolle (yleisesti tai tiettyihin ihmisryhmiin), yhteisön tasolle tai yhteiskunnan tasolle. Yksittäinen ihminen voi olla taiteen ja kulttuurin näkijä, kokija tai tekijä. 

Maaseudun Sivistysliiton taide- ja kulttuuritoiminta toteuttaa eri puolilla Suomea epätavallisia taide-elämyksiä ja kohtaamisia, ilmastoviisaasti ja paikan henkeä aistien. Teemme sekä pitkäjänteistä että kokeilevaa yhteistyötä monenlaisten kulttuuriorganisaatioiden, kuntien ja eri alojen taiteilijoiden kanssa. Mottonamme: Taide – kokemisen ja tekemisen lumoa!

Taiteesta hyvinvointia ja elinvoimaa

Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on toiminnassamme keskeistä.

Paikkasidonnaisen taiteen esiin nostamat identiteettikysymykset ovat toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Taiteen keinoin voimme esimerkiksi pohtia sitä keitä olemme, mihin ryhmiin haluamme kuulua sekä minkälaisia merkkejä ja signaaleja haluamme luoda omaan ympäristöömme. 

Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Merkitykselliseen elämään kuuluu vahvasti myös oman kulttuuri-identiteetin tunnistaminen.

Taidetoimintamme ulottuminen isojen kasvukeskusten ulkopuolelle tukee taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia siellä missä kulttuurikeskukset, museot ja luovien alojen työpaikat saattavat sijaita pitkänkin matkan päässä. Tavoitteenamme on lisätä eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä maaseudun ja kaupunkiväestön yhteistyötä.

Osallistavaa ympäristötaidetta ja kansalaisaktiivisuutta

Taidetoiminnassa tuotamme ympäristötaiteen keinoin monitaiteellisia ja monimediaisia tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, työpajoja sekä julkaisuja – yhdessä museoiden, kuntien, taiteilijoiden ja erilaisten paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Kylätaiteilija, CityTorppari ja residenssitaiteilija

Maaseudun Sivistysliitto on palkannut vuodesta 2015 eri alojen taiteilijoita yhteisötaiteilijoiksi nimellä CityTorppari tai kylätaiteilija, tai taiteilija on kutsuttu työskentelemään taiteilijaresidenssissä. Työskentelyyn osallistuu myös paikallisyhteisöjä, koululaisia, harrasteryhmiä, jne. Lopputulos voi olla fyysinen, immateriaalinen tai digitaalinen. Tutustu vuosina 2022–2023 valmistuneisiin Kylätaidekohteisiin täällä.

Kulttuuri- ja luontomatkailua

Rohkeasti reunalla!

Oulussa valmistaudutaan jo suureen eurooppalaisen kulttuurin juhlaan, sillä Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, yhdessä lähes 40 pohjoisen kunnan ja kaupungin kanssa. Me yhteistyökumppanit yhdessä Oulu2026-säätiön kanssa valmistelemme tapahtumia, kansainvälisiä ja kotimaisia verkostoja, digitaalisia sisältöjä, matkailukohteita, viestintää ja monenlaisia taide- ja kulttuuritapahtumia jo nyt, sillä viimeistään juhlavuonna Suomeen odotetaan paljon kansainvälisiä vieraita ja suomalaiselle kulttuurille ja taiteelle runsaasti näkyvyyttä. ”Teeman ohjelmisto kertoo elämästä reunalla, elämän reunaehdoista, ilmastonmuutoksesta ja alueesta, jota Eurooppa ei vieläkään ole todella löytänyt.”

Delta Life – kaupunki syntyy suistoon – tapahtumat keskittyvät pohtimaan jokivarsien elämää niin ihmisten kuin luonnon moninaisuudenkin kannalta. Miten joet ja jokisuistot ovat osa ekosysteemejä, miten ihmiset, kylät ja kaupungit ovat riippuvaisia jokien ja meren rinnakkaiselosta, millaista elämä on ollut ennen ja on nykyisin jokiemme varsilla, millaisia elinkeinoja jokien ja suistojen alueilla on harjoitettu ja nykyisin harjoitetaan. Delta Life – yhteistyössä olemme hakemassa yhteiseurooppalaista Creative Europe / Luova Eurooppa -rahoitusta viiden maan kesken: Suomi (Maaseudun Sivistysliitto sekö Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys), Viro, Latvia, Belgia ja Ranska. Tarkoituksemme on tuottaa yhdessä vuosien 2024-2026 aikana kansainvälisiä residenssijaksoja ja työpajoja, taide-esityksiä ja taidetapahtumia, webinaareja ja seminaareja, sekä kasvattaa yhteistyötä ja verkostoja maidemme välillä. Suomeen sijoittuvat toimenpiteet liittyvät Euroopan Kulttuuripääkaupunkivuoteen Oulussa 2026. Lue lisää täältä.

Oulujoen suistossa kulttuurimatkailureitin suunnittelu on jo vauhdissa

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki -kyläyhdistysalueelle luodaan v. 2023–2026 uusi kulttuurimatkailureitti ”Huilipoloku” palvelemaan eri tavoin liikkuvia ihmisiä. Reitin suunnittelussa yhdistetään pohjoisen kulttuuriset ominaispiirteet alueen tarinoihin, historiaan ja paikkoihin. Reitin suunnittelu ja kehittäminen tehdään taiteen ja yhteiskehittämisen keinoin yhdessä alueen maanomistajien, asukkaiden ja eri toimijoiden, matkailijoiden sekä taiteilijoiden kanssa. Suunnittelutyössä keskeisessä roolissa olevat yhteiskehittämisillat ovat jo alkaneet keväällä 2023 ja jatkuvat vuonna 2024. Reitti valmistuu osana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden sisältöä ja tulee olemaan upea mahdollisuus tutustua Oulujoen suiston tarinoihin, luontoon ja taiteeseen ja vierailla kyläkohteissa lähellä Oulun kaupunkia. Hankkeen toteuttajana on Maaseudun Sivistysliitto yhteistyössä Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki -kyläyhdistyksen kanssa. Hankkeen rahoittajina ovat Keskitien Säätiö, Oulun kulttuurisäätiö ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Tutkimusyhteistyötä luovien alojen ja osallistavan yhteiskunnan alalta

Maaseudun Sivistysliitto on kutsuttu asiantuntijaksi kahteen kansainväliseen tutkimushankkeeseen.

IN SITU -hankkeessa olemme Suomen yhteistyöverkoston jäsen. EU-rahoitteisessa, monikansallisessa tutkimushankkeessa pureudutaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovien alojen erityispiirteisiin, tarpeisiin ja potentiaaliin. Innovatiivisuuden edistäminen ja kumppanuuksien rakentaminen paikallistasolla tehdään Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Visuaalinen ja kirjallinen tarinankerronta markkinointivälineenä sekä taiteeseen keskittyvien pienyritysten yhteistyömallit herättivät Rauman seminaarissa marraskuussa mielenkiintoisia ajatuksia ja malleja tulevaan. IN SITU -hankkeessa suomalainen vastuutaho on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen kotisivut.

Olemme yksi työelämäpartnereista Taideyliopiston (Uniarts Helsinki) vetämässä Creative Industries and Inclusive Society (CIIS) -tohtorikoulutuspilottihakemuksessa: maisemantutkimus, kulttuuriperinnön tutkimus ja taidehistoria. Hankekumppani on myös Turun yliopiston maisemantutkimuksen laitos. Hakemus koskee kolmivuotista taidelähtöistä tohtorikoulutusta, joka painottuu Suomessa julkisen tilan taidelähtöisiin prosesseihin kuten kulttuurikartoitus ja -suunnittelu, placemaking, kulttuuriperintöprosessit, julkinen ja osallistuva taide. Mikäli hankerahoitus saadaan toteutetaan hanke vuosina 2024–2025.