Yhteiskehittämisellä työhyvinvoinnin moduulimalli 

Järjestökehittäminen, Koulutus, Työhyvinvointi, Blogi

Kirjoittaja: Virpi Skippari

Oletko miettinyt, kuinka voisit parantaa työhyvinvointia ja luoda innostavaa ilmapiiriä työpaikallesi? Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä työntekijät ovat avain järjestön menestykseen. Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestöjen koulutusasiantuntijoista koostuva Opintojaosto kokoontui työpajaan pohtimaan työhyvinvoinnin aineksia.  

Olet saattanut joskus osallistua työhyvinvointipäivään, jossa kierrettiin yhdessä luontopolku ja sen jälkeen pelattiin mölkkyä, toisin sanoen keskityttiin vain liikuntaan. Opintojaoston asiantuntijat toivoivat monipuolisia menetelmiä ja tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista. Liikunnan lisäksi tulisikin tarjota tietoa ja toimintaa eri näkökulmista, kuten fyysisestä terveydestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, työn hallinnasta, vuorovaikutustaidoista ja palautumisesta.  

Tunneilmapiirin parantaminen ja tunteiden käsittelyyn liittyvät työkalut ovat tärkeitä osia työhyvinvointipäivissä. Erätaukokeskustelut, ohjatut keskustelut ja tunneharjoitukset voivat auttaa työntekijöitä pääsemään sisälle omaan tekemiseensä ja ymmärtämään toisiaan paremmin.  

Työhyvinvointipäivien tulisi sisältää toiminnallisia osuuksia ja käytännön harjoituksia, jotta osallistujat voivat soveltaa oppimaansa omassa työssään.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan tietoa, tunnetta ja toimintaa 

Huolellisella suunnittelulla ja osallistavalla toteutuksella voidaan luoda merkityksellisiä ja vaikuttavia työhyvinvointipäiviä, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja positiivista työilmapiiriä.  

Opintojaoston työpaja ja MSL:n oman porukan jatkotyöskentely synnytti työhyvinvoinnin moduulimallin. Työhyvinvoinnin tuoteperheen moduulit tarjoavat monipuolisia lähestymistapoja ja mahdollistavat joustavan kokonaisuuden rakentamisen organisaation tarpeiden mukaan. Esimerkiksi seminaaripäivään voi valita useita moduuleja, joista koota päivän ohjelma. Puolen päivän tai pienemmän kokonaisuuden tarpeessa voi valita yksittäisiä moduuleja. 

Tietoon keskittyvät moduulit tarjoavat puheenvuoroja ja kartoituksia eri työhyvinvoinnin osa-alueista. Näihin moduuleihin voi sisältyä esimerkiksi vuorovaikutustaitojen ja sisäisen viestinnän parantamista, perehdytyksen tukemista, muutoksen hallintaa valmennuksen tai ryhmäkeskustelun avulla, kognitiivista ergonomiaa ja sekä hybridityöhön liittyviä näkökulmia. Moduuleissa voidaan myös hyödyntää työhyvinvointikartoituksia ja kyselyitä, jotka auttavat tunnistamaan kehittämistarpeita. 

Tunteisiin liittyvät moduulit tarjoavat erilaisia harjoituksia ja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen.
Näihin moduuleihin voi kuulua esimerkiksi erilaisia rentoutumis- ja mindfulness-harjoituksia. Moduulit voivat käsitellä myös stressinhallintaa, voimavarojen kartoittamista ja esiin nostamista sekä työyhteisöharjoituksia. Unelmakarttatyöpajat voivat auttaa osallistujia visualisoimaan ja asettamaan tavoitteita. 

Toiminnalliset moduulit korostavat aktiivisia menetelmiä ja käytännön harjoituksia.
Näihin moduuleihin voi sisältyä taidepohjaisia ja luovia menetelmiä, luonnossa tehtäviä harjoituksia, kädentaitoihin liittyviä työpajoja, pienimuotoisia liikunnallisia ryhmäaktiviteetteja sekä ongelmanratkaisutehtäviä. Moduuleissa voidaan hyödyntää myös työnohjauksellista keskustelua ja Erätaukokeskustelun mallia, joka tarjoaa rakenteen ryhmäkeskusteluille. 

Tunneilmapiiri esiin liikennevalomallilla 

Tunteisiin ja tunneilmapiiriin kiinnitettiin myös erityistä huomiota. Palautumisen merkitystä korostettiin, ja osallistujat ehdottivat kiinnittämään siihen huomiota erityisesti työhyvinvointipäivien suunnittelussa. Tunteiden käsittelyyn liittyen mainittiin myös erilaisia työkaluja, kuten SWOT-analyysi, joka auttaa tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat työyhteisössä. Lisäksi keskusteltiin ammatillisen ylpeyden, kohtaamisen ja jaksamisen tärkeydestä sekä palautteen merkityksestä. 

Työpajassa esitettiin myös erilaisia käytännön ideoita ja ratkaisuja. Esimerkiksi hyvinvoinnin liikennevalomalli voisi toimia viikkopalavereissa, jotta voitaisiin seurata jaksamista ja priorisoida työtehtäviä yhdessä.

Toimistojen arkeen kaivattiin lisää työhyvinvointitekoja, kuten yhteisiä kävelylenkkejä ja keskusteluja, jotka tukisivat hyvinvointia ja edistäisivät yhteisöllisyyttä. 

Työhyvinvointipäivien toteuttamiseksi ehdotettiin eri pituisia työpajoja ja prosesseja, jotka olisivat esimerkiksi kahden tunnin, puolen päivän tai koko päivän mittaisia. Työhyvinvointipäivät voivat olla myös osa laajempaa prosessia, jossa hyvinvoinnin edistämistä jatketaan pidemmällä aikavälillä. Tärkeänä nähtiin myös seurantajaksojen järjestäminen pitkäkestoisissa prosesseissa, jotta voitaisiin havaita ja arvioida hyvinvoinnin muutoksia.  

Räätälöityjä ratkaisuja ja työkaluja työhyvinvointiin 

Työpaja tarjosi arvokasta tietoa ja ideoita työhyvinvoinnin edistämiseksi jäsenjärjestöissä. Huomio kiinnittyi monipuolisiin menetelmiin ja toimenpiteisiin, jotka voivat parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja vahvistaa työyhteisön tunneilmapiiriä. Tärkeää oli myös ymmärtää, että työhyvinvoinnin edistäminen koskee kaikkia toimijoita, kuten työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Erilaiset tarpeet ja odotukset tulisi huomioida ja tarjota räätälöityjä osioita eri ryhmille. 

Työhyvinvointipäivät voivat tarjota konkreettisia työkaluja etätyön tehokkaaseen hallintaan, stressin kesyttämiseen ja työn ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitämiseen. 

Työhyvinvointipäivät voivat olla hyvä tilaisuus käsitellä työpaikan pelisääntöjä ja työyhteisön toimintakulttuuria. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää perhemyönteiseen työkulttuuriin, jossa kunnioitetaan työpäivän rajoja ja pyritään tukemaan työntekijöiden perhe-elämää. 

Keskusteluissa nousi esiin, että työhyvinvoinnin edistäminen vaatii riittäviä resursseja. On tärkeää tunnistaa, että työhyvinvointiin panostaminen on investointi, joka voi tuoda merkittäviä hyötyjä työyhteisölle. 

Työhyvinvointipuhe osaksi hallitusten koulutusta 

Työhyvinvointipäivien lisäksi keskusteltiin myös muiden koulutuspäivien merkityksestä. Osallistujat toivoivat, että työhyvinvointia voitaisiin käsitellä osana hallitusten perehdytystä ja muuta lisäkoulutusta. Innostavia verkkomoduuleja ja tietopaketteja olisi hyvä kehittää osaksi etäkoulutusten ennakkomateriaalia. Tällä tavoin työhyvinvointi saataisiin entistä vahvemmin osaksi järjestöjen toimintaa ja päätöksentekoa. Lisäksi keskusteltiin muutosjohtamisesta ja muutoksen tukemisesta, sillä myös järjestökenttää ravisuttavat monenlaiset toiminnalliset ja rakenteelliset haasteet. 

Työnohjausta ja tukitoimia toivottiin tarjottavan ennaltaehkäisevästi, jotta haasteisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Räätälöidyt työhyvinvointikokonaisuudet – Ota askel kohti toimivampaa työyhteisöä! 

Jos tämä kirjoitus ja monipuolinen kattaus erilaisia lähestymistapoja ja käytännön vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseen herättivät kiinnostuksesi, ota rohkeasti yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva ja onnistunut työhyvinvointia tukeva kokonaisuus. Voimme räätälöidä eri moduuleista päivän, puolen päivän tai pienemmän kokonaisuuden, joka sopii juuri teidän organisaationne tarpeisiin. Hyvinvoiva työyhteisö on menestyksen avain, joten tartutaan yhdessä työhyvinvoinnin haasteisiin ja luodaan vahva perusta kestävälle menestykselle. Odotamme innolla yhteydenottoasi ja mahdollisuutta tehdä yhteistyötä! 

Nappaa vielä talteen itsensä johtamisen vinkit Elinkautinen oppiminen podcastista:

Kirjoittaja