Yhdistykset avaavat ovia ympäristöön ja yhteiskuntaan

Järjestökehittäminen, Koulutus, Maaseudun Sivistysliitto, Blogi
jäsenjärjestöt, kulttuurienvälinen toiminta, lukutaitokoulutus
Kirjoittaja: Suvi Kaljunen

Yhdistysten järjestämät toimintapäivät vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen toimintamallina

Toiminnan rakenteesta

MSL:n toimintamallissa etsitään yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään toimintapäiviä lukutaitokoulutuksessa olevalle opiskelijaryhmälle. Toimintapäiviä järjestetään yleensä kerran viikossa, rakenne ja aikataulu sovitaan yhteistyössä oppilaitoksen ja yhdistystoimijoiden kanssa. Hyväksi havaitun mallin mukaan oppilaitos aloittaa ensin lukukauden (uuden) ryhmän kanssa, ja noin kuukauden päästä alkavat toimintapäivät. Ne vastaavat pääpiirteittäin aikataulultaan koulupäivää ja katsotaan usein osaksi oppilaitosten opetusta.

Yhdistystoimijat pitävät kirjaa oppilaiden osallistumisesta toimintapäiviin. Ajatuksena on, että yhdistyksestä osallistuu toimintaan pari tai useampikin vapaaehtoinen vuorovaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Oppilaitos voi jakaa opiskelijaryhmän myös puoliksi, jolloin heillä on mahdollisuus keskittyä koululle jäävän pienemmän ryhmän profiloidumpaan opettamiseen. Oppilaitoksessa käydään esittäytymis- ja tutustumiskäynnillä yhdistystoimijoiden kanssa ennen toimintapäivien alkua.

Lukutaitoryhmä laittaa ruokaa Marttojen ruokapäivässä
Ryhmä ihmisiä yhteisen taideteoksen ympärillä ja sitä tekemässä

Ennen vierailutunnit olivat pois varsinaisesta opetuksesta, nyt omana toimintanaan.

MSL sopii käytännön asiat oppilaitoksen sekä yhdistyksen (ja tarvittaessa viranomaisten) kanssa sekä järjestää yhdistystoimijoille tarpeen mukaan monikulttuuriseen toimintaan liittyvää ohjausta ja koulutusta, tuottaa tarvittaessa materiaalia toimintapäivien tueksi, järjestää yhdistystoimijoille yhteisen/yhteisiä tapaamisia vertaisverkoston rakentamiseksi sekä kerää palautetta ja pohtii yhdessä toimijoiden kanssa toimintamallin kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita.

Toimintapäiviä on toteutettu loppusyksystä 2018 alkaen Ilomantsissa ja Outokummussa, vuonna 2019 – 2020 Joensuussa, Turussa, Heinävedellä ja Mikkelissä.

Toiminnan sisällöistä

Toiminnassa on järjestetty erilaisia vierailuja oman kylän palveluihin, opintomahdollisuuksiin tutustumista, osallistuttu yhdessä yleisötilaisuuksiin ja Taitaja-kilpailuihin, tehty erilaisia kädentaitoihin liittyviä asioita, järjestetty pop-up -kahvila, tutustuttu arjen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin, vierailtu maatilalla, laitettu ruokaa porukalla… toiminnan kohteet ja sisällöt voivat olla moninaisia, mutta niitä yhdistää yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja uusien asioiden tutuksi tekeminen ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Koska pelkkä tiedollinen sisältö on kohderyhmälle vaikeaa vastaanottaa vähäisen suomen kielen osaamisen takia, asioiden hahmottaminen ja ymmärtäminen toimii paremmin, kun niihin tutustutaan konkreettisesti, paikan päällä, yhdessä.

Osallistujat näkevät toimintapäivien myötä hyvinkin erilaisia paikkoja ja toimintoja, on pyritty rakentamaan monipuolista toimintaa. He oppivat samalla yhteiskunnasta ja kulttuurista. Paikallisuus on keskiössä – toimijat, tapahtumat, paikat. Kielen oppiminen tapahtuu käytännössä vähitellen, lisäksi tulee kontakteja paikallisiin ja verkostoja rakentuu. Toiminta vaikuttaa myös koko paikkakunnan ilmapiiriin, tulevat tutuiksi. Vierailujen myötä saa kontakteja esim. mahdollisen työharjoittelupaikan löytämiseen.

Toiminnan tavoitteita ja taustaa

Tässä toimintamallissa oppilaitokset vastaavat ”virallisesta” kielenopetuksesta ja yhdistykset tarjoavat muunlaisia oppimisen mahdollisuuksia. Toimintapäivissä opiskelijat voivat käyttää oppimaansa kieltä käytännön/arjen tilanteissa, kuunnella eri tavoin ja erilaisten ihmisten puhumaa suomen kieltä, tutustua yhdistyksiin ja niiden toimintaan ja toimijoihin sekä käydä tutustumassa oman (asuin)ympäristön paikkoihin ja toimintoihin, joihin on myöhemmin helpompi osallistua myös itsenäisesti. Yhteisen toiminnan myötä luodaan myös osallistumisen kokemuksia.

Lukutaito-oppilaat istuvat pöydän takana selkä kameraan päin. Etualalla pöydällä muovisia aakkosia.

Kuva: Milaja Nuutinen

Paikat, jossa on vierailtu, ovat kiitelleet paljon, helpompi tutustua, vastaanotto on ollut hyvä.

Jos joillakin oppilailla on näkemys, etteivät toimintapäivät ole ”oikeaa oppimista”, voidaan heille tehdä lisätehtäviä toimintapäivien yhteyteen. Tavoitteena on tukea opiskelijoita oivaltamaan, että oppimista voi tapahtua monenlaisissa yhteyksissä ja auttaa hahmottamaan, miten toimintapäiviä voisi hyödyntää kielenopiskelun tukena. Yhdistysten toteuttamat toimintapäivät antavat osallistumisen mahdollisuuksia ja tukevat opiskelijoita monilukutaidon, yhteiskuntataitojen ja kulttuurintuntemuksen oppimisessa, ja toteuttavat siten vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Sitaatit Ilomantsin ja Outokummun toimijoilta.

Blogi julkaistu 7.6.2019, päivitetty toteutuspaikkakuntien osalta 17.2.2021.

Lue lisää lukutaitokoulutuksesta!

Ota yhteyttä!