Osaaminen näkyviin — lakiuudistus edistää järjestöissä opitun tunnustamista ja tunnistamista

Koulutus, Blogi
Kirjoittaja: Virpi Skippari

Elokuun alussa 2021 tuli voimaan lakiuudistus, jota vapaan sivistystyön oppilaitoksiin lukeutuvat opintokeskukset ovat odottaneet. Lakiuudistuksen ansiosta vapaan sivistystyön laadukkaiden koulutusten ja opintosuoritusten tallentaminen Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon on nyt mahdollista.

Neljä ihmistä istuu kahvipöydässä ja keskustelee iloisesti hmyillen.

Lakiuudistuksen ansiosta järjestöt tunnistetaan jatkossa helpommin oppimisympäristöinä. Järjestöjen koulutuksissa pyritään vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja se puolestaan edistää yhteisöllisyyttä paikallisesti ja koko yhteiskunnassa. Järjestöissä on mahdollista oppia paljon sellaisia asioita, joita on haasteellista oppia missään muualla. Esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajien tai sihteerien koulutukset ja tehtävät yhdistyksen toiminnassa tuottavat paljon sellaista osaamista, jota ei saa mistään muualta.

Opintokeskukset ry:n asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski muistuttaa siitä, että yhdistykset eivät voi itse viedä koulutuksia Koski-tietovarantoon, se on aina oppilaitoksen tehtävä.

Koski-tietovarantoon voi siis viedä ainoastaan sellaisten yhdistysten koulutuksia, jotka ovat jonkin opintokeskuksen jäseniä.

Opintokeskukset ovat omien jäsenjärjestöjensä oppilaitoksia ja hallinnoivat Opetushallituksen Koski-tietovarannossa omien jäsenjärjestöjensä koulutuksia. Jokainen Koski-tietokantaan viety koulutus on kuvattava osaamisperusteisesti ePerusteet -palvelussa, johon opistokeskukset vievät omat opetussuunnitelmansa.

Opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietovaranto ja opiskelijan Oma opintopolku tutuksi

Koski-tietovaranto on valtakunnallinen palvelu, johon on tähän asti kirjattu kaikki suomalaisten viralliset koulutukset vuodesta 1995 lähtien. Jokainen meistä pääsee katsomaan omia koulutustietojaan kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun. Jatkossa samassa palvelussa voi katsoa myös niitä opistopisteytettyjä opintosuorituksia, joita on suorittanut eri järjestöissä 1.8.2021 jälkeen ja jotka kunkin järjestön oma oppilaitos on vienyt Koski-tietokantaan. Koulutustietojen tallentaminen Koskeen on opintokeskuksille vapaaehtoista ja perustuu aina opiskelijan antamaan suostumukseen.

Opintokeskus Siviksen koulutuspäällikkö ja opintokeskusten Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen -työryhmän puheenjohtaja ja Susanna Plathan korostaa asian vapaaehtoisuutta.

Jokainen opintokeskus siirtyy käyttämään Koski-tietovarantoa omassa aikataulussaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti.  On myös luultavaa, että vain pieni osa koulutuksista on aluksi sellaisia, jotka suunnitellaan osaamisperustaisesti ja on näin vietävissä Koski-tietovarantoon.

Miksi on tärkeää saada kaikkien osaaminen näkyviin?

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kannustaa eri ikäisiä ihmisiä hakeutumaan järjestöjen tarjoamiin koulutuksiin. Opintopisteytettyä todistusta voi hyödyntää esimerkiksi jatko-opinnoissa. Todistus on valttia myös työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa.

Tulevaisuus näyttää miten opintokeskukset jäsenjärjestöineen ottavat mahdollisuuden käyttöönsä, mutta olisi varmasti opiskelijana voimaannuttavaa katsoa, mitä kaikkea osaamista omaan opintopolkuun onkaan kertynyt. Uudistus tukee ihmisten erilaisen osaamisen näkyväksi tekemistä ja opitun kertymistä koko elämänkaarelta entistä paremmin.

Maaseudun Sivistysliitto on aloittanut osaamisperusteisen koulutussuunnittelun

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja kulttuurijärjestö, yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Olemme aloittaneet jäsenjärjestöjemme kanssa yhteisen pohdinnan siitä, mitä kunkin järjestön koulutustarjonnasta olisi hyvä suunnitella osaamisperusteisesti. On pohdittava mitkä koulutukset ovat erityisen merkityksellisiä osallistujien kannalta ja näin ollen tärkeitä liittää osaksi Koski-tietovarantoa. Merkityksellisyys tulee esimerkiksi siitä, onko koulutus hyödynnettävissä lähiyhteisön hyväksi, laajemmin yhteiskunnassa, omassa arjessa, työelämässä tai opinnoissa. Opiskelija voi antaa suostumuksen suoritustiedon tallentamiseen koulutuksen alkaessa.

Pohdimme parhaillaan käyttöönoton laajuutta ja aikataulua ensimmäisten asiasta innostuneiden jäsenjärjestöjemme kanssa.

Olemme mukana #OsaaminenNäkyviin -viikoilla

Osaamista syntyy paljon niin harrastuksissa kuin vapaaehtoistoiminnassa. Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.

Maaseudun Sivistysliitto on mukana viettämässä elo-syyskuun vaihteessa, 30.8.-10.9.2021 osaamisen tunnistamisen viikkoja. Järjestämme Erätaukokeskusteluja osaaminen näkyviin -teemasta, osallistumme opintokeskusten yhteiseen kampanjaan, kirjoitamme blogeja aiheesta ja houkuttelemme jäsenjärjestöjä mukaan kampanjaan.

Osaaminen näkyviin -kampanjaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset ja verkostot, jotka pitävät osaamisen näkyväksi tekemistä tärkeänä. Kampanjan avulla voi saada uusia ideoita omien kohderyhmien osaamisen esiin nostamiseksi.

Virpi Skippari

Kirjoittaja työskentelee Maaseudun Sivistysliiton koulutuspäällikkönä. Hän kuuluu Opintokeskukset ry:n yhteiseen Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työryhmään.

Kirjoittaja