Blogi

Suvi Kaljunen - kesäkuu 7, 2019

Yhdistykset avaavat ovia ympäristöön ja yhteiskuntaan


Yhdistysten järjestämät toimintapäivät vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen toimintamallina

Toiminnan rakenteesta

MSL:n toimintamallissa etsitään yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään toimintapäiviä lukutaitokoulutuksessa olevalle opiskelijaryhmälle. Toimintapäiviä järjestetään yleensä kerran viikossa, rakenne ja aikataulu sovitaan yhteistyössä oppilaitoksen ja yhdistystoimijoiden kanssa. Hyväksi havaitun mallin mukaan oppilaitos aloittaa ensin lukukauden (uuden) ryhmän kanssa, ja noin kuukauden päästä alkavat toimintapäivät. Ne vastaavat pääpiirteittäin aikataulultaan koulupäivää ja katsotaan usein osaksi oppilaitosten opetusta. Yhdistystoimijat pitävät kirjaa oppilaiden osallistumisesta toimintapäiviin. Toivottavaa on, että yhdistyksestä osallistuu toimintaan pari tai useampikin vapaaehtoinen vuorovaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Oppilaitos voi jakaa opiskelijaryhmän myös puoliksi, jolloin heillä on mahdollisuus keskittyä koululle jäävän pienemmän ryhmän profiloidumpaan opettamiseen. Oppilaitoksessa käydään esittäytymis- ja tutustumiskäynnillä yhdistystoimijoiden kanssa ennen toimintapäivien alkua.

”Ennen vierailutunnit olivat pois varsinaisesta opetuksesta, nyt omana toimintanaan.”

MSL sopii käytännön asiat oppilaitoksen sekä yhdistyksen (ja tarvittaessa viranomaisten) kanssa sekä järjestää yhdistystoimijoille tarpeen mukaan monikulttuuriseen toimintaan liittyvää ohjausta ja koulutusta, tuottaa tarvittaessa materiaalia toimintapäivien tueksi, järjestää yhdistystoimijoille yhteisen/yhteisiä tapaamisia vertaisverkoston rakentamiseksi sekä kerää palautetta ja pohtii yhdessä toimijoiden kanssa toimintamallin kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita.

Kuva: Suvi Kaljunen

Toimintapäiviä on toteutettu loppusyksystä 2018 alkaen Ilomantsissa ja Outokummussa ja keväällä 2019 Joensuussa. Syksyllä käynnistyy lisäksi kaksi ryhmää Turussa, mahdollisesti yksi Pudasjärvellä ja yksi Heinävedellä. Päivät toteutetaan yhteistyössä Ilomantsin ja Joensuun kansalaisopistojen, Turun Kristillisen opiston ja Turun Ammatti-Instituutin kanssa.


Toiminnan sisällöistä

”Osallistujat näkevät toimintapäivien myötä hyvinkin erilaisia paikkoja ja toimintoja, on pyritty rakentamaan monipuolista toimintaa. He oppivat samalla yhteiskunnasta ja kulttuurista. Paikallisuus on keskiössä – toimijat, tapahtumat, paikat. Kielen oppiminen tapahtuu käytännössä vähitellen, lisäksi tulee kontakteja paikallisiin ja verkostoja rakentuu. Toiminta vaikuttaa myös koko paikkakunnan ilmapiiriin, tulevat tutuiksi. Vierailujen myötä saa kontakteja esim. mahdollisen työharjoittelupaikan löytämiseen.”

Toiminnassa on järjestetty erilaisia vierailuja oman kylän palveluihin, opintomahdollisuuksiin tutustumista, osallistuttu yhdessä yleisötilaisuuksiin ja Taitaja-kilpailuihin,  tehty erilaisia kädentaitoihin liittyviä asioita, järjestetty pop-up -kahvila, tutustuttu arjen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin, vierailtu maatilalla, laitettu ruokaa porukalla… toiminnan kohteet ja sisällöt voivat olla moninaisia, mutta niitä yhdistää yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja uusien asioiden tutuksi tekeminen ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Koska pelkkä tiedollinen sisältö on kohderyhmälle vaikeaa vastaanottaa vähäisen suomen kielen osaamisen takia, asioiden hahmottaminen ja ymmärtäminen toimii paremmin, kun niihin tutustutaan konkreettisesti, paikan päällä, yhdessä.

”Oppilaat ovat nähneet eri paikkoja, oppineet kulkemaan, tutustuneet toimintaan ja toimijoihin, paikalliset mahdollisuudet esiin, eivät niitä ehkä muuten löytäisi.”


Toiminnan tavoitteita ja taustaa

Tässä toimintamallissa oppilaitokset vastaavat ”virallisesta” kielenopetuksesta ja yhdistykset tarjoavat muunlaisia oppimisen mahdollisuuksia.

Kuva: Milaja Nuutinen

Toimintapäivissä opiskelijat voivat käyttää oppimaansa kieltä käytännön/arjen tilanteissa, kuunnella eri tavoin ja erilaisten ihmisten puhumaa suomen kieltä, tutustua yhdistyksiin ja niiden toimintaan ja toimijoihin sekä käydä tutustumassa oman (asuin)ympäristön paikkoihin ja toimintoihin, joihin on myöhemmin helpompi osallistua myös itsenäisesti. Yhteisen toiminnan myötä luodaan myös osallistumisen kokemuksia.

”Paikat, jossa on vierailtu, ovat kiitelleet paljon, helpompi tutustua, vastaanotto on ollut hyvä.”

Jos joillakin oppilailla on näkemys, etteivät toimintapäivät ole ”oikeaa oppimista”, voidaan heille tehdä lisätehtäviä toimintapäivien yhteyteen. Tavoitteena on tukea opiskelijoita oivaltamaan, että oppimista voi tapahtua monenlaisissa yhteyksissä ja auttaa hahmottamaan, miten toimintapäiviä voisi hyödyntää kielenopiskelun tukena. Yhdistysten toteuttamat toimintapäivät antavat osallistumisen mahdollisuuksia ja tukevat opiskelijoita monilukutaidon, yhteiskuntataitojen ja kulttuurintuntemuksen oppimisessa, ja toteuttavat siten vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Sitaatit Ilomantsin ja Outokummun toimijoilta.