Oman työnsä asiantuntijat

Osallisuus, Blogi
Ajatuksia omasta työstä yhteisöllisen valokuvan keinoin. Kuva: Maaseudun Sivistysliitto, Kaisa Kervinen

Maaseudun Sivistysliitto ja Limingan kunnan puhtauspalvelut solmivat vuonna 2018 kumppanuussopimuksen, missä sovittiin yhteisestä palvelujen kehittämisprosessista vuosille 2018-2019. Tämän prosessin tavoitteiksi nimettiin puhtauspalvelujen näkyväksi tekeminen kunnassa, työn kehittäminen yhdessä työnantajan, esimiehen ja työntekijöiden kesken sekä yhteisöllisyyden tukeminen työyhteisössä. Taustalla oli puhtauspalvelujen siirtyminen osaksi liikelaitoksen toimintaa.

Tästä muutoksesta puhuttiin paljon ja yritettiin jäsentää yhdessä sen eri tasoja – mitä ovat valtakunnan tason muutokset, paikalliset muutokset ja työntekijöiden arjessa näkyvät muutokset. Mietittiin sitä, mihin voidaan vaikuttaa ja mihin ei.

Prosessin aikana haluttiin antaa tilaa kaikille muutoksen osapuolille – haluttiin tuoda yhteiseen vuoropuheluun sekä organisaation, henkilöstön että asiakkaiden näkökulmat.

Ajatuksia omasta työstä yhteisöllisen valokuvan keinoin. Kuva: MSL, Kaisa Kervinen

Marraskuussa lähdettiin liikkeelle siitä, että avattiin omaa arkea muille ja kerrottiin siitä omasta näkökulmasta. Millaisia päivät ovat, mitä työtehtäviä kenellekin kuuluu ja miten työ on muuttunut vuosien varrella. Puhuttiin asiakkaista, työkohteista, kiireestä, roboteista, uusista työvälineistä ja työkavereista.

Loppuvuodesta pysähdyttiin hetkeksi miettimään kulunutta vuotta – millainen se on ollut, mikä siinä oli hyvää ja mitä voisi seuraavana vuonna tehdä toisin.

Alussa ei oikein tunnettu toisiamme ja oltiin ehkä vähän arkoja sanomaan ja kertomaan muille omista ajatuksista tai mielipiteistä. Pikku hiljaa ilmapiiri kuitenkin muuttui ja rohkeus sanoa ja halu kuunnella lisääntyi.

Ajatuksia omasta työstä yhteisöllisen valokuvan keinoin. Kuva: MSL, Kaisa Kervinen

Keväällä suunnattiin katseet tulevaan ja pohdittiin, millaisia terveisiä sinne haluttaisiin lähettää. Niissä terveisissä korostui toive oman työn arvostuksesta, kiitollisuus kivoista työkavereista ja asiakkaista sekä mahdollisuus vaikuttaa itse oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen jatkossakin. Toivottiin yhteistä vuoropuhelua, että muutoksista puhuttaisiin yhdessä ja kerrottaisiin vaikka ei olisi mitään kerrottavaakaan. Kerrottaisiin, mistä muutoksissa on kyse ja mietittäisiin yhdessä, miten ne vaikuttavat työnkuviin ja työn tekemiseen. Toivottiin myös kiireen jossain vaiheessa helpottavan. Toivottiin lisää työkavereita.

Prosessin tavoitteena oli oppia tuntemaan toinen toisiaan paremmin, ymmärtämään erilaisia työnkuvia ja päästä vaikuttamaan omaan työkuvaan. Vahvistettiin sitä ajatusta, että jokainen on oman työnsä asiantuntija ja sitä kautta sieltä saatu tieto on arvokasta. Tämän kaiken toivottiin vaikuttavan myönteisesti myös työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Ajatuksia omasta työstä yhteisöllisen valokuvan keinoin. Kuva: MSL, Kaisa Kervinen

Prosessi osoitti jälleen kerran sen, että ihmiset kyllä osallistuvat ja ovat valmiita vuoropuheluun, jos heille vain annetaan siihen mahdollisuus, tarjotaan erilaisia tapoja olla osallinen ja maltetaan kuunnella. Prosessi osoitti myös sen, että kyse on todellakin prosesseista – tämänkaltainen osallisuus vaatii ja vie aikaa eikä tapahdu hetkessä eikä yksittäisissä teematapahtumissa.

Joillekin osallistuminen, omien mielipiteiden kertominen ja vuoropuhelu on tuttua ja helppoa. Joillekin se on uutta ja vierasta. Oman työn sanoittaminen voi olla helppoa tai vaikeaa – tai molempia. Omille työkavereille voi olla helpompi kertoa kuin esimiehelle tai kunnanvaltuutetuille.

Prosessin aikana oli aikaa ajatella yhdessä ja miettiä, miten  viestiä viedään eteenpäin. Niin ettei se, mitä puhuttiin, jäänyt vain meidän tiedoksi. Näin viesteistä tuli myös vahvempia. Ne eivät enää olleet kenenkään omia vaan yhteisiä.

Yhteinen vuoropuhelu huipentui henkilöstön, asiakkaiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteiseen penkkikahvilaan toukokuussa 2019. Tämän jälkeen kooste prosessista ja sen tulokset viedään vielä henkilöstötoimikunnalle ja kunnanhallitukselle tiedoksi sekä työn ja päätöksenteon tueksi.

ISO kiitos omasta puolestamme Limingan kunnalle, puhtauspalvelujen henkilöstölle sekä kaikille yhteiseen vuoropuheluun osallistuneille!