Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliitto – Antoisa elämä Suomessa

Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Ihmisten yhteisöt ovat vireitä. Työ ja muu tekeminen tuovat maaseudulle elinvoimaa. Taide ja kulttuuri antavat elämään merkityksiä ja olemassaolon iloa. Vastuu toisistamme, lähiympäristöstämme, ilmastosta ja koko maailmasta on yhteinen.  

Toteutamme tehtäväämme järjestämällä ja tukemalla koulutusta ja taidetta. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa kehitämme uusia toimintatapoja vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja osallistamiseen. Otteemme on käytännönläheinen. Uskomme, että ilmaston hyväksi tarvitaan suurten ratkaisujen ohella tuhansittain pieniä tekoja, joita pystymme tekemään me kaikki. 

Maaseudun Sivistysliitto on 13 jäsenjärjestön yhdysside. Arvopohjamme on alkiolainen: meille tärkeitä asioita ovat maa- ja kylähenkisyys, inhimillinen kehitys, yhdenvertaisuus sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus ja kumppanuus. Toiminta-alueemme on koko Suomi. Haluamme olla osaava, luova ja idearikas yhteistyökumppani jäsenjärjestöillemme ja kaikille toimijoille, joiden tavoitteena on entistä ehompi Suomi.  

Koulutus

Kansalaisjärjestöillä ja puolueilla on demoratiassa edelleen vahva rooli. Suomessa on kansainvälisesti erityisen vahvaa yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Moniäänisessä yhteiskunnassa on pakko ottaa eri tavalla ajattelevien yhteisöjen ja yksilöiden näkemykset huomioon, kyettävä dialogiin, ratkaisukeskeisyyteen ja siihen, että yhteistyöllä syntyy parempia päätöksiä. Vapaaehtoisuus on valtava voimavara yhteiskunnassa ja järjestöjen vapaaehtoiset tarvitsevat ja ansaitsevat koulutusta sekä vaativissa sisällöissä että moninaisissa taidoissa.

 • MSL-opintokeskus tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta jäsenjärjestöjensä jäsenille sekä tukee niiden koulutusta myös taloudellisesti
 • kehittää ja laajentaa MSL-verkko-opistoa eteenpäin
 • kehittää ja jalkauttaa pedagogisia työkaluja ja metodeja MSL:n ja jäsenjärjestöjen tarpeisiin
 • tekee viestinnällistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa
 • on mukana jäsenjärjestöjensä koulutussuunnittelussa ja toteutuksessa neuvotellen sisällöt ja vastut niiden keskusjärjestöjen kanssa
 • tekee aktiivista yhteistyötä muiden opintokeskusten kanssa

Tavoitteena ovat:

 • Osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt.
 • Aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoito.
 • Edustuksellisen demokratian vahvistaminen.
 • Vapaaehtoisten kannustaminen ja taitojen kartuttaminen

 Osallisuus – kunnille, jotka haluavat kuulla kuntalaisiaan

Maaseudun Sivistysliiton osallisuustyö

 • tukee kuntien elinvoima,- hyvinvointi- ja sivistystehtäviä
 • tukee ja kehittää keinoja lähidemokratiaan; asukkaiden kuuleminen ja vuoropuhelun lisääminen osana päätöksentekoa
 • innostaa ihmisiä yhteisökehittämisen keinoin tulemaan mukaan ja ottamaan vastuuta omasta ympäristöstä ja yhteisöstä
 • luo kohtaamisen paikkoja ja kannustaa ihmisiä vuoropuheluun
 • kehittää palveluita yhdessä kuntien ja kuntalaisten kanssa

Osallisuustyö  MSL:ssa tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa. MSL on mukana kehittämässä palveluja yhdessä niiden käyttäjien kanssa, tekemässä maaseutua näkyväksi ja tutuksi uusille kuntalaisille sekä rakentamassa vuoropuhelua eri toimijoiden välille.

Lue lisää osallisuudesta>>

Ympäristö

MSL on suuntaamassa hanketoiminnassa keskustelua vähähiilisyydestä ilmastoviisauteen, sillä tarvitaan laajasti erilaisia tekoja ja toimenpiteitä, joilla sidotaan ilmakehän hiiltä mm. rakennuksiin ja metsiin. Maaseudun ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tarvitaan uusia ratkaisuja ja välineitä. Ilmastoviisautta tavoitellaan usein suurten linjausten avulla. Avainasemassa ovat kuitenkin myös tavalliset kansalaiset,  yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä. Uskomme, että ilmastoviisaan yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta.

Ympäristöteeman tavoitteena on

 • rakentaa ilmastoviisasta yhteiskuntaa, joka lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta, missä avainasemassa ovat tavalliset kansalaiset, yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä
 • olla mukana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa kansalaisvaikuttamisen ja ympäristösivistyksen teemojen kautta
 • keskittyä yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyviin kysymyksiin paikallistasolla
 • tehdä hankeyhteistyötä Suomen Kylätoiminnan kanssa ympäristösivistyksen sisällöissä

Lue lisää ympäristöteemasta >>

Taide

Liitto järjestää kulttuuri- ja taidetilaisuuksia ja muuta kulttuuritoimintaa tarvittaessa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tukee ja ohjaa taiteen harjoittajien ja harrastajien työtä. Liitto harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ylläpitää taidekokoelmaa.

Taideteeman yleiset tavoitteet ovat

 • herättää tunteita sekä rohkaista ihmisiä ja yhteisöjä keskustelemaan ja sitä kautta tukemaan omaa ja yhteisön hyvinvointia
 • tukea omakohtaista ja vastuullista suhdetta paikalliskulttuuriin, lähiympäristöön ja luontoon
 • painottaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia kunta-, maakunta- ja soteuudistusten yhteydessä sekä edistää näiden jakaantumista tasapuolisemmin myös maaseutukuntiin ja maaseutualueille
 • tukea ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia maaseutukunnissa
 • tukea jäsenjärjestöjen taide- ja kulttuuritomintoja ja sisältöjä

Lue lisää taidetoiminnasta>>

ITE-taide-toiminnan tavoitteena on

 • jatkaa ITE-taiteen kartoitusta, tallennusta ja tunnetuksi tekemistä sekä tuo esiin uusia itseoppineita taiteilijoita
 • kannustaa ihmisiä luovaan ajattelutapaan ja arjen luovuuteen, oman osaamisen tunnistamiseen
 • ylläpitää ja kehittää yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa ITE-museota ja ITE-taidekokoelmaa
 • tuottaa Ilomantsissa Karhufestivaaleille veistokilpailu MSL:n Vaara-Karjalan yhdistyksen kanssa sekä suunnittelee ja toteuttaa tapahtumaan liittyviä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä

ITE-taiteen sivulle >>

Ajatuspaja Alkio

Ajatuspaja Alkion tavoitteena on

 • edistää, tuottaa ja koostaa yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja tietoa. Pääpaino on tiedon hyödynnettävyydessä, uusissa näkökulmissa ja selkeissä toimenpide-esityksissä.
 • herättää yhteiskunnallista keskustelua toimintansa painopistealueista, joita ovat vuonna 2021 kansanvalta ja sen eriytyminen, nuorten osallisuus sekä poliittisen keskustan nykytila ja käsite demokratian toimivuuden näkökulmasta
 • vakiinnuttaa toimintansa valtakunnalliseksi vuoden 2021 aikana
 • verkottua eri tiede- ja tutkimusyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen- ja toimijoiden kanssa Suomessa ja Euroopassa
 • huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan sivistysperustasta tietoon, luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaen.

Lue lisää Ajatuspaja Alkiosta >>