Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliitto – Antoisa elämä Suomessa

Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Ihmisten yhteisöt ovat vireitä. Työ ja muu tekeminen tuovat maaseudulle elinvoimaa. Taide ja kulttuuri antavat elämään merkityksiä ja olemassaolon iloa. Vastuu toisistamme, lähiympäristöstämme, ilmastosta ja koko maailmasta on yhteinen.  

Toteutamme tehtäväämme järjestämällä ja tukemalla koulutusta ja taidetta. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa kehitämme uusia toimintatapoja vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja osallistamiseen. Otteemme on käytännönläheinen. Uskomme, että ilmaston hyväksi tarvitaan suurten ratkaisujen ohella tuhansittain pieniä tekoja, joita pystymme tekemään me kaikki. 

Maaseudun Sivistysliitto on 13 jäsenjärjestön yhdysside. Arvopohjamme on alkiolainen: meille tärkeitä asioita ovat maa- ja kylähenkisyys, inhimillinen kehitys, yhdenvertaisuus sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus ja kumppanuus. Toiminta-alueemme on koko Suomi. Haluamme olla osaava, luova ja idearikas yhteistyökumppani jäsenjärjestöillemme ja kaikille toimijoille, joiden tavoitteena on entistä ehompi Suomi.  

Yhdistysvaikuttaminen

MSL-opintokeskus tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta jäsenjärjestöjensä jäsenille sekä tukee niiden koulutusta myös taloudellisesti. Verkko-opisto palvelee Maaseudun Sivistysliiton kaikkia jäseniä, jäsenjärjestöjä, yhteistyökumppaneita, opettajia ja kouluttajia. Verkko-opisto.

  • Osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt.
  • Aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoito.
  • Edustuksellisen demokratian vahvistaminen.
  • Vapaaehtoisten kannustaminen ja taitojen kartuttaminen

Kuntayhteistyö ja osallisuus

Maaseudun Sivistysliitto hakee aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta sillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia, ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Osallisuustyö  MSL:ssa tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa. MSL on mukana kehittämässä palveluja yhdessä niiden käyttäjien kanssa, tekemässä maaseutua näkyväksi ja tutuksi uusille kuntalaisille sekä rakentamassa vuoropuhelua eri toimijoiden välille. Lue lisää.

Ilmastoviisaus

Ilmastoviisautta tavoitellaan usein suurten linjausten avulla. Avainasemassa ovat kuitenkin myös tavalliset kansalaiset,  yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä. Uskomme, että ilmastoviisaan yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy kysymyksiä, joihin vastaamiseen tarvitaan paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Maaseudun Sivistysliitto on kansalaisvaikuttamisen ja ympäristösivistyksen teemojen kautta mukana hiiliviisaan yhteiskunnan rakentamisessa.  Lue lisää.

Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Innostamme maaseudun yrittäjiä arjen luovuuteen, paikallisten vahvuuksien, luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Lue lisää.

Paikalliskulttuuri ja -identiteetti

MSL:n kulttuuritoiminnassa tuetaan eri tavoin omakohtaista ja vastuullista suhdetta paikalliskulttuuriin, lähiympäristöön ja luontoon. Maaseudun Sivistysliitto painottaa toiminnassaan taiteen hyvinvointivaikutuksia sekä taide, kulttuuri että kunta- ja soteuudistusten yhteydessä ja näiden jakaantumista tasapuolisemmin myös maaseutukuntiin ja maaseutualueille. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan. Liitto tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien edellytyksiä maaseutukunnissa sekä mallintaa hyviä tapoja, joilla taiteilijat ja kunnat voivat yhdessä edistää kuntien kulttuuria ja hyvinvointia sekä lisätä sitä kautta asukkaittensa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lue lisää.

Kulttuuritapahtumia ja -festivaaleja sekä taidenäyttelyitä ja taidetapahtumia järjestetään yhteistyössä kuntien, museoiden ja erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa. Luovan alan ammattilaisten työ- ja elinmahdollisuuksia kehitetään maaseutukunnissa. Osallistavan ympäristötaiteen keinoin liitto osallistuu paikallisidentiteetistä kumpuavien ympäristötaideteosten valmistukseen.

Hankkeissa ja toimenpiteissä yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa on aktiivista. MSL tukee jäsenjärjestöjen taide- ja kulttuuritomintoja ja sisältöjä tavoitteena jäsenten hyvinvointi ja paikalliskulttuurien vahvistaminen.

ITE-taide ja itse tehty elämä

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta. Liitto nostaa esiin uusia itseoppineita taiteilijoita ja huolehtii, että ITE-taide säilyy olennaisena osana suomalaista kulttuuriperintöä ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. ITE-taide innostaa arjen luovuuteen ja oman osaamisen tunnistamiseen. ITE-taiteilijoiden esiin nostaminen on MSL:n sydämen asia: ITE-taiteen kartoitukset, näyttelyt, julkaisut, kokoelmatyö sekä Ilomatsin Karhufestivaalit. Yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa pidämme yllä ITE-museota. Lue lisää.