Maaseudun Sivistysliitto

Pääteemat

Vuonna 2019 Maaseudun Sivistysliitto toimii yhdessä sidosryhmiensä ja kumppaneidensa kanssa seuraavien strategisten teemojen parissa:

Yhdistysvaikuttaminen

MSL-opintokeskus tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta jäsenjärjestöjensä jäsenille sekä tukee niiden koulutusta myös taloudellisesti. Verkko-opisto palvelee Maaseudun Sivistysliiton kaikkia jäseniä, jäsenjärjestöjä, yhteistyökumppaneita, opettajia ja kouluttajia. Verkko-opisto.

  • Osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt.
  • Aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoito.
  • Edustuksellisen demokratian vahvistaminen.
  • Vapaaehtoisten kannustaminen ja taitojen kartuttaminen

Kuntayhteistyö ja osallisuus

Maaseudun Sivistysliitto hakee aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta sillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia, ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Osallisuustyö  MSL:ssa tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa. MSL on mukana kehittämässä palveluja yhdessä niiden käyttäjien kanssa, tekemässä maaseutua näkyväksi ja tutuksi uusille kuntalaisille sekä rakentamassa vuoropuhelua eri toimijoiden välille. Lue lisää.

Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Innostamme maaseudun yrittäjiä arjen luovuuteen, paikallisten vahvuuksien, luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Lue lisää.

Hiiliviisaus ja kestävä kehitys

Hiiliviisautta ja biotaloutta tavoitellaan usein suurten linjausten avulla. Avainasemassa ovat kuitenkin myös tavalliset kansalaiset,  yksilöinä ja yhteisöjensä jäseninä. Uskomme, että ilmastoviisaan yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle paikallisten yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy kysymyksiä, joihin vastaamiseen tarvitaan paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Maaseudun Sivistysliitto on kansalaisvaikuttamisen ja ympäristösivistyksen teemojen kautta mukana hiiliviisaan yhteiskunnan rakentamisessa.  Lue lisää.

Paikalliskulttuuri ja -identiteetti

MSL:n kulttuuritoiminnassa tuetaan eri tavoin omakohtaista ja vastuullista suhdetta paikalliskulttuuriin, lähiympäristöön ja luontoon. Maaseudun Sivistysliitto painottaa toiminnassaan taiteen hyvinvointivaikutuksia sekä taide, kulttuuri että kunta- ja soteuudistusten yhteydessä ja näiden jakaantumista tasapuolisemmin myös maaseutukuntiin ja maaseutualueille. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan. Liitto tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien edellytyksiä maaseutukunnissa sekä mallintaa hyviä tapoja, joilla taiteilijat ja kunnat voivat yhdessä edistää kuntien kulttuuria ja hyvinvointia sekä lisätä sitä kautta asukkaittensa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lue lisää.

Kulttuuritapahtumia ja -festivaaleja sekä taidenäyttelyitä ja taidetapahtumia järjestetään yhteistyössä kuntien, museoiden ja erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa. Luovan alan ammattilaisten työ- ja elinmahdollisuuksia kehitetään maaseutukunnissa. Osallistavan ympäristötaiteen keinoin liitto osallistuu paikallisidentiteetistä kumpuavien ympäristötaideteosten valmistukseen.

Hankkeissa ja toimenpiteissä yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa on aktiivista. MSL tukee jäsenjärjestöjen taide- ja kulttuuritomintoja ja sisältöjä tavoitteena jäsenten hyvinvointi ja paikalliskulttuurien vahvistaminen.

ITE-taide ja itse tehty elämä

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta. Liitto nostaa esiin uusia itseoppineita taiteilijoita ja huolehtii, että ITE-taide säilyy olennaisena osana suomalaista kulttuuriperintöä ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. ITE-taide innostaa arjen luovuuteen ja oman osaamisen tunnistamiseen. ITE-taiteilijoiden esiin nostaminen on MSL:n sydämen asia: ITE-taiteen kartoitukset, näyttelyt, julkaisut, kokoelmatyö sekä Ilomatsin Karhufestivaalit. Yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa pidämme yllä ITE-museota. Lue lisää.