Pikkasen osallistavampaa viestintää

kunnat, osallisuus, Blogi
Ihmisjoukko ulkona kävely- ja pyörätien avajaisissa.
Viitasaaren kävely- ja pyörätien avajaiset. Erilaiset tilaisuudet ovat osa kunnan perusviestintää, jolla ylläpidetään osallisuutta.

Vuorovaikutteinen toiminta on jatkumo myös viestinnässä

Teksti: Markus Kauppinen

Osallisuutta edistetään kunnissa monella tavalla. Omat kokemukseni Viitasaaren kaupungin eri tehtävistä ovat osoittaneet, että viestintä on keskeinen osa-alue osallisuudessa. Ilman minkäänlaista viestintää ei voi olla osallisuutta. Toisaalta pitäisi olla ilmiselvää se, että ilman osallisuuteen liittyviä toimenpiteitä pelkkä viestintä ei toimi.

Samalla todellisuutta on se, että osallisuus on yksi huomioitavista osa-alueista. Siksi mielestäni on luontevampaa pitää ajatus osallisuudesta kaikessa viestinnässä tausta-ajatuksena kuin tehdä sitä paljon yhdellä kerralla, mutta unohtaa se muissa toimenpiteissä. Pikkasen paremmassa periferiassa, siis Viitasaarella, osallisuus on ollut esillä pitkään ja sitä on kehitetty määrätietoisesti askel kerrallaan.

Osallisuus ja vuorovaikutus syntyvät viestinnän tuella

Lakisääteisten kuulutusten, päätösten ja muun viranomaistoiminnan rinnalla kuntien kannattaa viestiä monipuolisesti ja eri aiheista. Jatkuva arkinen viestintä on edellytys sille, että erilaisilla nostoilla paikkakunnan eduista ja toiminnasta on pohjaa. Pidän hyvää perusviestintää keskeisessä roolissa osallisuudessa. Erityisesti vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille asioiden tuominen tietoisuuteen on pohja kaikelle vuorovaikutukselle ja muulle osallisuudelle.

Havaintojeni perusteella osallisuus käsitetään yleisesti usein suorina kyselyinä ja vastauksina kuntaorganisaatiosta tulleisiin aiheisiin. Tämä on toki tarpeellista jossain tapauksissa, mutta vaatii taustalla olevalta toiminnalta sitoutumista toimenpiteisiin. Yleensä yleisön osallistuminen tuo näkemyksiä myös muuhun toimintaan kuin siihen, minkä organisaatio on itse asettanut. Tämä vaatii niin viestinnältä kuin muulta toiminnalta herkkyyttä ja toisaalta rajanvetoa. Vaikka olisi mielekästä ratkaista kaikki asiat samalla kertaa, on se harvoin mahdollista resurssien asettaessa puitteet.

Mielestäni keskeinen rooli osallisuuden edistämisessä viestinnässä on monipuolisella vuorovaikutuksella.

Kun pääsee kuulemaan puheenaiheita ja näkökulmia eri asioihin, pystyy viestinnässä käsittelemään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan paikallisia asioita. Työskentelen itse Etätyötila Lennättimessä, jossa pääsen kohtaamaan luontaisesti päivittäin erilaisia ihmisiä. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa Lennättimessä käy vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, Viitasaarella olevien yritysten työntekijöitä sekä ohikulkijoita, vierailijoita ja kaupunkikonsernin eri rooleissa olevia.

Ota mallia myös muilta!

Esimerkiksi sosiaalisen median reaktioita ja keskustelunaiheita on hyvä tuoda organisaation tietoon. Ylipäätään vuorovaikutus erityisesti johtavien viranhaltijoiden kanssa on yleisluonteeltaan jatkuvaa – tieto kulkee molempiin suuntiin. Viestinnän näkökulmasta asioiden kysyminen ja niiden tuominen julki on helppoa, ja palvelualueiden viestintätarpeet tuodaan matalalla kynnyksellä.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Muiden kuntien ja julkisten toimijoiden viestintää seuraamalla pääsee havainnoimaan sitä, mitkä ratkaisut näyttävät toimivan ja mitkä eivät. Muiden toimintaa tarkasteltaessa pystyy asioita katsomaan ulkopuolelta kehittämiskohteita miettiessä.

Kuten kaikessa osallisuuteen liittyvässä toiminnassa, on myös viestinnässä aina kehitettävää. Kuitenkaan ei kannata nähdä sitä esteenä osallisuutta edistävälle viestinnälle, vaan kokeilla rohkeasti erilaisia tapoja, jotka ovat sopivia omalle organisaatiolle.

Markus Kauppinen
viestintäsuunnittelija
Viitasaaren kaupunki

Kirjoittaja