Vuoropuhelun avulla tietoa kunnan päätöksentekoon

kunnat, Uutinen
Koululaiset istuvat salissa. Seinälle on heijastettu koulun kuva.
Salon lapsiparlamentti pääsi kaupunkistrategian tekemisen yhteydessä pohtimaan arvoja omassa kouluarjessaan. Kuva Salon kaupunki.

Kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus ja avoimuuden vaatimukset ovat lisänneet päätöksentekijöille painetta ottaa huomioon eri sidosryhmien näkemykset ja varmistaa päätösten läpinäkyvyys.

Vaikutukset ihmisiin ovat ennakkovaikutusten arvioinnin eli evauksen keskeinen teema. Ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa päätösten vaikutusten arviointi on myös lakisääteistä. Arviointia on kuitenkin syytä tehdä myös muissa päätöksissä, kun asiaan liittyy ristiriitoja tai asian vaikutukset ovat merkittäviä. Arvioinnissa pitää huomioida sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutukset.

Arviointia tehdään esimerkiksi hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa, kuten tutkimuksia, tilastoja tai indikaattoreita. Usein olemassa olevan tiedon lisäksi tarvitaan myös uutta, asukaslähtöistä kokemustietoa, jota saadaan suoraan ihmisiltä itseltään. Tiedonkeruussa on tärkeää pitää huoli siitä, että mahdollisimman monen ääni saadaan kuuluviin.

Joskus arvioinnin kohteena olevat asiat herättävät niin voimakkaita tunteita, että ulkopuolisen toimijan mukanaolo rauhoittaa keskustelua ja saattaa synnyttää joitain uusia yhteisiä näkökulmia, toteaa Maahenki Oy:n kehitysjohtaja Virpi Harilahti-Juola. – Tällaisia voivat olla esimerkiksi kouluverkkoon tai tuulivoimaan liittyvät päätökset.

Salon kaupunki ottaa vaikutusten arviointia käyttöön asteittain

Salon kaupungissa kuntalaisten osallisuuden varmistaminen on keskeinen osa evausprosessia ja se tukee myös kaupungin strategiaa. –Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on valmisteluvaiheessa huomioida ja arvioida eri väestöryhmiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia ja tarjota päättäjille vaihtoehtoja. Arviointi auttaa myös valmistelijaa jäsentämään työtään, kertoo kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen Salon kaupungista.

Salossa Meri-Halikon koulun tulevaisuudesta päätettäessä tehtiin lapsivaikutusten arviointi. Yhtenä osana arviointiprosessia kuultiin lapsia itseään, heidän vanhempiaan ja kylän asukkaita. Vaikutusarviointi oli onnistunut, koska prosessille annettiin aikaa ja liikkeellä oltiin ajoissa. – Viranhaltijat toivat yhteiseen keskusteluun kolme aidosti avointa ja erilaista vaihtoehtoa. Näin rauhallisen keskustelun ja muun arvioinnin lopputulemana päädyttiin ratkaisuun, jossa pienimpien oppilaiden luokat säilyivät kylällä edelleen, Karnisto-Toivonen kertaa prosessin kulkua. –Lasten itsensä kanssa arviointia tehtiin esimerkiksi kyselemällä, millainen on hyvä koulu ja koulupäivä.

Monipuolinen vaikutusten arviointi on osa hyvinvointityötä

Maahenki Oy:n kehitysjohtaja Virpi Harilahti-Juolan mukaan esimerkiksi erilaiset kestävän kehityksen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteet ovat kannustaneet kuntia ottamaan entistä enemmän huomioon päätösten vaikutukset talouteen, ympäristöön, yhteisöön ja ihmisiin sekä arvioimaan päätösten vaikutuksia kaikista näistä näkökulmista.

Päätösten vaikutusten arviointi vaihtelee kuntien ja päätösten välillä. Jotkin päätökset saavat enemmän huomiota ja perusteellisempaa arviointia kuin toiset, mikä riippuu päätöksen luonteesta, vaikutuksista ja resursseista, jotka kunnalla on käytössään.

Itse arviointiakin voidaan tehdä monesta eri näkökulmasta: lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi on esimerkiksi yrittäjä-, sukupuoli- tai maaseutuvaikutusten arviointia ja niihin valmiita työkaluja. Salossakin tunnistetaan arvioinnin monet ulottuvuudet. – Salossa edetään yksi evaus kerrallaan. Olemme kehittäneet arviointiin myös omaa mallia, koska arvioinnin monimutkaisuus ei saa estää arvioinnin tekemistä, Karnisto-Toivonen kertoo.

Linkit:

https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi/