Ympäristöluotsaus

Luontoympäristö

Herkistät ihmisiä tarkkailemaan luontoa. Rohkaiset tutustumaan unohdettuihin paikkoihin. Lisäät sosiaalista hyvinvointia. Elävöität kylä- ja kaupunkikulttuuria. Edistät vastuun ottamista ympäristöasioissa.

Ympäristöluotsitoiminnan avulla pyritään monipuolistamaan näkökulmia, asenteita ja toimintatapoja, joiden kautta ihminen kokee elinympäristönsä ja siinä tapahtuvat muutokset. Toiminnalla tuetaan suhteen syvenemistä rakennettuja elinympäristöjä ja luonnontilaisia ympäristöjä kohtaan sekä kokemuksellisen tiedon lisääntymistä ympäristön tilasta ja ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristön hyvinvoinnille.

Koulutuksessa painotetaan elämyksellisyyteen ja luovuuteen tähtääviä ympäristökasvatuksen metodeja, joita voi soveltaa erilaisiin ympäristöluotsauksiin erilaisille ryhmille. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

Jokamiehenoikeudet ja luonnonympäristöt. Retkeily, metsäluonnon vastuullinen käyttö, luonnon villit ruoka-aineet ja uudet teknologiat luontokokemusten avartajina.

Jokamiehen ja -naisen vastuu ja kestävä kehitys. Kierrätys ja jätehuolto, vähähiilisyys ja uusiutuvat energialähteet, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kaavoituksen seuraaminen ja ympäristöpoliittinen vaikuttaminen.

Ihminen ja miljöö. Kotiseudun tuntemus, kulttuuriset kerrostumat, paikkasidonnainen taide, yhteisöllisyys identiteetin luojana, rakennettu ympäristö, kaupunkiekologia ja urbaanit jokamiehenoikeudet.

Kauneus kuuluu kaikille. Ympäristön hyvinvointi, viihtyisyydestä ja kulttuuriarvoista huolehtiminen, tasa-arvoinen mahdollisuus kauniiseen ympäristöön, ympäristötaide.