Menetelmäpankki

Porinaryhmät

Porinaryhmää voidaan käyttää tutustumiseen sekä keskustelun aktivoimiseen. Tavallisesti porinaryhmä on lyhyt keskusteluhetki ja se voidaan toteuttaa pareittain tai pienryhmässä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi keskustelun avaamiseen, jolloin ryhmänohjaaja pyytää pareja tai ryhmiä keskustelemaan hetken valitusta aiheesta.

Porinaryhmää on tarkoitus käyttää spontaanisti kokemusten jakamiseen ja ideoiden tuottamiseen (vrt. aivoriihi). Mahdollista on myös käyttää niin sanottua kumuloituvaa porinaryhmää. Tällöin osallistujat paneutuvat aiheeseen ensin yksin, sitten pareittain ja lopuksi parien muodostamissa neljän hengen ryhmissä. Kumuloituvan porinaryhmän ideana on selkiyttää osallistujien omia näkemyksiä sekä koko ryhmän näkemystä aiheesta.

Soveltuu käytettäväksi:
• keskustelun avaamiseen
• kokemusten jakamiseen
• ideoiden tuottamiseen
• omien ja ryhmän näkemysten selkiyttämiseen

Lähteet:
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita Prima Oy.