Blogi

Virpi Harilahti-Juola - 24.5.2019

Kaunis Posio vielä kauniimmaksi

Kaunis Posio vielä kauniimmaksi -työpaja, kuva: MSL, Riitta Johanna Laitinen

MSL ja kunnat ovat lähteneet kehittämään palveluja uudenlaisen kumppanuuden kautta eri puolilla Suomea – muun muassa Posiolla. Tavoitteena on ollut kehittää työllisyyspalveluihin uusia sisältöjä ja menetelmiä. Posiolla kumppanuutta on rakennettu viranomaisten, päättäjien, yrittäjien ja järjestöjen välille.

Keskeistä on ollut asiantuntijuuden tunnistaminen ja osaamisen jakaminen. Muutos asiantuntijavetoisesta palvelusta osaamisen tunnistamiseen ja aitoon jakamiseen on helpommin sanottu kuin tehty. Asiantuntijan rooli muuttuu tässä prosessissa enemmän toiminnan koordinoijaksi ja mahdollistajaksi. Tämä vaatii meiltä kaikilta avoimuutta, pitkäjänteisyyttä, toistemme kunnioittamista ja konkreettista yhdessä tekemistä. Tavoitteen ja työnjaon pitää olla tämänkaltaisessa kumppanuudessa selkeä ja sen toteutumista on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

Näissä kumppanuuksissa parhaat tulokset ovat syntyneet silloin, kun on yhdessä tehty jotain koko yhteisölle merkityksellistä. Posiolla on rakennettu kuntalaisten yhteinen Hyvän mielen paikka keskelle kuntataajamaa ja tehty keramiikastaan tunnettua kuntaa entistä näkyvämmäksi ja otettu keramiikka mukaan myös kyläkuvan kehittämiseen – yhteiseksi tavoitteeksi tulikin tehdä kaunis Posio vielä kauniimmaksi!

Kaunis Posio vielä kauniimmaksi -työpaja, kuvat: MSL, Virpi Harilahti-Juola

Keskeistä on ollut itse prosessi ja siihen sitoutuminen

Kumppanuuden ja toiminnan tavoitteet jaettiin kahteen osaan. Ensimmäiseksi haluttiin uusi yhteinen tila kunnan työllisyyspalveluille ja erityisesti kuntouttavalle työtoiminnalle ja paikallisille järjestöille. Toiseksi haluttiin kokeilla ja kehittää uusia sisältöjä ja tapoja tuottaa työllisyyspalveluja yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Uutta yhteistä tilaa, Hyvän mielen paikkaa, etsittiin pitkään. Ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja, otettiin selvää, käytiin tutustumassa, mietittiin soveltuvuutta ja lopulta löydettiin kaikin puolin hyvä paikka. Aivan kuntataajaman keskustassa oli tyhjillään iso ja tähän tarkoitukseen hyvin sopiva tila. Tilan valinnan ja vuokrauksen jälkeen se vaati remonttia, sisustusta ja yhteisiä pelisääntöjä – siinä oli ensimmäinen mahdollisuus yhdistää kunnan, järjestöjen ja erityisesti kuntouttavan työtoiminnan voimat. Lopputulos oli hieno – viihtyisä ja toimiva tila monenlaiselle toiminnalle. Nyt tilassa on arkipäivisin kuntouttavaa työtoimintaa ja iltaisin ja viikonloppuisin se on järjestöjen käytössä. Tavoitteena on jatkossa käyttää tilaa myös muissa kunnan palveluissa ja kehittää sitä entisestään kohti Ohjaamo -tyyppistä toimintaa, mistä kuntalaiset saavat monenlaisia palveluja samasta paikasta.

Hyvän mielen paikka, kuva: MSL, Helka Ketonen

Palvelut mukaan rakentamaan kunnan elinvoimaa

Palvelut voisivat olla paljon nykyistä enemmän linkitettyjä kaikkeen muuhun kunnan toimintaan ja eri hallinnonalojen palvelut voisivat tehdä nykyistä enemmän yhdessä. Tämä oli tavoitteena myös tässä työllisyyspalvelujen kehittämisprosessissa Posiolla. Halusimme löytää niitä paikallisesti merkittäviä asioita ja isoja, kunnan elinvoimaa lisääviä kokonaisuuksia, joihin voi osallistua monella eri tavalla.

Posiolla tämä toteutui yhteisen kyläkuvan kehittämishankkeen kautta. Hankkeessa oli kysytty jo aiemmin kuntalaisten ajatuksia ja kehittämisideoita kuntataajaman viihtyisyyden parantamiseksi. Tavoitteena oli samalla valmistautua kansainväliseen keramiikkakonferenssiin ja tuoda keramiikkaa näkyväksi eri puolille kuntaa. Tähän saatiin mukaan paikalliset yrittäjät, taiteilijat, järjestöt ja myös työllisyyspalvelut. Paikallisen kuvataiteilijan johdolla opeteltiin tekniikoita ja mietittiin teosten saamista pysyväksi osaksi kyläkuvaa. Löydettiin erilaisia tapoja osallistua ja sitä kautta mahdollistettiin erilaisten ihmisten mukaan tuleminen. Kaikkia tarvittiin ja kaikkien työpanos oli tärkeä.

Lopputulos oli se, että kaikki mukana olleet ovat olleet mukana isossa ja koko kunnan kannalta merkittävässä kokonaisuudessa. Keramiikkakonferenssin kansainväliset vieraat, paikkakunnalle tulevat turistit, mökkiläiset ja jokaikinen kuntalainen pääsee osalliseksi, kun uudet taidelinnunpöntöt, kukka-astiat, roskikset ja penkit tulevat pysyväksi osaksi kyläkuvaa ja osaksi kuntalaisten arkea.

Kaunis Posio vielä kauniimmaksi -työpajat, kuva: MSL, Riitta Johanna Laitinen

”Kumppanuus perustuu luottamukseen, toisen kunnioittamiseen ja tasavertaisuuteen. Uusi tapa tehdä haastaa kaikki mukana olijat – on uskallettava kokeilla, on luotettava, siedettävä erilaisia tapoja tehdä, on kuunneltava erilaisia näkökulmia ja ajateltava yhdessä. Aina se ei onnistu. Mutta silloin kun onnistuu, lopputulos on parempi kuin mihin kukaan olisi pystynyt yksin.”

Juuri näin kävi Posiolla. Ensin tutustuimme toisiimme, opimme ymmärtämään toistemme tapaa tehdä ja ajatella, aloimme luottaa toisiimme ja yhdessä saimme aikaan sellaista, mihin kukaan meistä ei olisi pystynyt yksin.

ISO kiitos Posion kunnalle, paikallisille järjestöille ja yrityksille sekä yksittäisille ihmisille – kiitos että lähditte mukaan, uskalsitte rohkeasti kokeilla, sitouduitte ja piditte kiinni yhteisistä tavoitteista. Toivottavasti Hyvän mielen paikka on ahkerassa käytössä ja erilaisia yhdessä tekemisen paikkoja löytyy jatkossakin. Silloin palveluihin syntyy uutta sisältöä, kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan omaa kuntaansa koskeviin asioihin ja koko kunnan elinvoimaisuus lisääntyy!

Kumppanuudessa suunnitellaan, toteutetaan, tehdään ja arvioidaan yhdessä. Kuva: MSL, Virpi Harilahti-Juola

”Osallisuus ei synny hetkessä eikä yksittäisissä teematapahtumissa. Osallisuuden kokemus syntyy prosesseissa ja erilaisissa mahdollisuuksissa olla mukana, tehdä itselle ja yhteisölle merkityksellisiä asioita ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Näissä meidän kehittämisprosesseissa tämä on tarkoittanut sitä, että ensin on yhdessä ideoitu ja sitten on päätetty se, mille aletaan. Seuraavaksi on mietitty, keitä siihen tarvitaan mukaan tekemään ja haetaan parhaat mahdolliset asiantuntijat. Sellaiset jotka saavat muutkin loistamaan. Sitten aletaan tehdä. Ja tehdään aika kauan. Siedetään siinä matkalla monenlaisia vaiheita ja tunteita; alun turhautumista, kun osa jo haluaisi päästä tekemään ja osa vielä miettii, alun huuman vaihtumista säännölliseksi (ehkä välillä tylsäksikin) rutiiniksi, onnistumisia ja epäonnistumisia, kykyä arvioida tekemistä monipuolisesti ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Opitaan virheistä. Ja juhlitaan yhdessä lopputulosta.”

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen yhteisökehittäjä, jonka erityistä osaamista on kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden ja oman aktiivisuuden tukeminen oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Virpi Harilahti-Juola, kehittämispäällikkö, vastaa Maaseudun Sivistysliitossa kuntakumppanuuden ja osallisuusteeman kehittämisestä valtakunnallisesti. Tätä tehdään tuomalla kuntalaiset ja paikalliset yhteisöt mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.