Teemat ja hankkeet

Monikulttuurisuustyö

 

Kasvimaan hoito yhdistää Gambiasta lähtöisin olevaa Moudou Jadamaa ja Kari Tikkaa palstaviljelyalueella. Vantaa 2009. Kuva Sanni Seppo.

 

Monikulttuurisuus on Maaseudun Sivistysliiton toiminnassa ja osallisuuden kehittämisessä läpileikkaava teema. Se tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa huomioidaan paikallisyhteisöjen monimuotoisuus, erilaiset kulttuuriset kerrostumat ja paikallisidentiteetit. Euroopassa on käynnissä siirtolaisuuden uusi aalto, jossa myös Suomeen saadaan paljon kulttuuritaustaltaan, kieleltään ja uskonnoltaan erilaisia aikuisia, lapsia ja ikäihmisiä. Näiden tulokkaiden ja kantasuomalaisten sujuvan yhteiselon ja yhteistyön parissa myös Maaseudun Sivistysliitolla on entistä suurempi rooli.

Maaseudun Sivistysliitto on mukana vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen kehittämisessä yhdessä yhdistystoimijoiden ja erilaisten oppilaitosten kanssa. Meillä on hyviä kokemuksia toimintamallista, jossa jonkun oppilaitoksen lukutaitokoulutuksessa olevat maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat päivän viikossa yhdistysten järjestämään toimintaan. Sen myötä tarjotaan mahdollisuuksia käyttää opittua kieltä yhteisen tekemisen lomassa ja tutustua lähiympäristön toimintaan ja toimijoihin. Vastaavasti yhdistykset saavat mahdollisuuden tutustua uusiin asukkaisiin ja heidän kanssaan toimimiseen. MSL tukee yhdistyksiä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä välittää toiminnalle myös rahallista tukea. Tutustu yhdistyksille suunnattuun esitteeseen tästä!

Menneet kehittämishankkeet:

Vastaanottava Tunturi-Lappi (2016-2018)

Maaseudun Sivistysliitto kehittää ympäristöluotsauksesta menetelmää monikulttuurisuustyöhön. Ympäristöluotsauksella tarkoitetaan tässä ihmisten tutustuttamista, osallistamista ja siten heidän kiinnittymistä uuteen elinympäristöön.

Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava vertaistoimija. Luotsaus perustuu ihmisten yhdessä tekemiseen yhteisten mielenkiinnon kohteiden kautta. Monikulttuurisuustyössä ympäristöluotsaus mahdollistaa uuden elinympäristön avautumisen ihmisläheisellä tavalla, yhdessä kulkien ja ihmetellen. Seuraavat ympäristöluotsikoulutukset monikulttuurisuustyöhön ja -toimintaan järjestetään Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeessa Enontekiöllä, Kolarissa, Kittilässä ja Muoniossa.

Lue lisää: Vastaanottava maaseutu – ympäristöluotsaus maahanmuuttotyön menetelmänä

Kotoverkostoja maaseutualueille (2018)

Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeessa tuetaan tapaamismahdollisuuksien ja yhteisten tilaisuuksien järjestämistä maaseudun asukkaiden ja eri maista muuttaneiden ihmisten kesken. Tavoitteena on rakentaa maaseutualueille paikallisia, erilaisista toimijoista koostuvia yhteistyöverkostoja, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisesta ja kotoutumista tukevasta toiminnasta. Hanke tukee myös paikallisten verkostojen keskinäistä verkottumista vertaistuen, yhteisten suunnitelmien ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseksi sekä valtakunnallisten toimintamallien ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja jalkauttamiseksi myös Pohjois-Karjalan maaseutualueille. Paikalliset ja alueelliset käytännöt, kokemukset ja ideat kootaan pieneksi oppaaksi, jota jaetaan paitsi osallistujille, myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Toiminnan myötä tuetaan yleisen tietämyksen lisääntymistä, kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämistä ja sen myötä asennekentän kehittymistä myös laajemmalla kohderyhmällä. Kaikille avoimia tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä vastaanottokeskuksen asukkaiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 3/2017  – 8/2018 ja se toimii  Vaara-Karjalan leaderin sekä Joensuun seudun leaderin alueilla.

Lue lisää

Lisätietoja: Suvi Kaljunen, suvi.kaljunen@msl.fi, 045 7731 0170

Maaseudun Sivistysliiton kirjastosta löytyy monikulttuurisen työn tueksi maahanmuuton käsikirja Koti maalla ja yhteisötyön opas Me maalla.

MSL:n arkistosta löytyy tietoa aiemmin toteuttamistamme monikulttuurisuushankkeista.