MSL

MSL

Mikä on MSL?

Maaseudun Sivistysliitto perustettiin vuonna 1952 suomalaisen kulttuuri- ja sivistyspolitiikan vireäksi vaikuttajaksi. Monimuotoisen ja omaehtoisen kulttuuri- ja sivistystyön tekeminen on meille tärkeää. Tavoitteina on tukea ihmisenä kasvua, maaseudun kehittämistä sekä aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista.

MSL:n kolme strategista painopistettä ovat kansalaisvaikuttaminen, ympäristösivistys ja ITE-taide. Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti ja monikulttuurisesti, kannustamme yritteliäisyyteen, yhdessä tekemiseen sekä luovuuteen ja rohkeuteen.

Mottonamme on “Itse Tehty Elämä!”, jonka tarkoitus on kunnioittaa kunkin yksilön erilaisuutta sekä tukea yhteisöllistä ja paikallista toimintaa. Toivomme, että se kannustaisi ihmisiä kansalaisvaikuttamiseen, yritteliäisyyteen ja luovaan ajattelutapaan.

Toiminnan sisällöt

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisvaikuttamisen taidot karttuvat yhdessä tekemällä ja kokemalla sekä koulutuksen avulla. Maaseudun Sivistysliiton tavoitteena on yhteisöllisyyden kasvu sekä osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt. Avainasioina ovat aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoitaminen. Organisoimme järjestö- ja vaikuttajakoulutusta jäsenyhteisöjemme järjestö- ja paikallistoimijoille. Olemme olleet mukana kehittämässä kyliä ja erilaisia yhteisöjä entistä vireämmiksi sekä avaamassa keskusteluja yhteiskunnallisista asioista.

MSL tukee kansalaisten omaehtoisia pyrkimyksiä rakentaa monikulttuurista ja suvaitsevaa yhteiskuntaa. Kannustamme koulutuksen ja ohjauksen keinoin ihmisiä ja yhteisöjä ekologisten ja vähähiilisten ratkaisujen löytämiseksi oman arjen ratkaisuissa. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on myös hanketoiminnan tavoitteena. Olemme kannustaneet ihmisiä osallistumaan laajemmin itseä koskeviin päätöksiin ja yhteisöjä tavoittelemaan uusia, innostavia tapoja tehdä yhteistyötä yhä mielekkäämmän elämän puolesta.

Ympäristösivistys

Ympäristösivistys-teeman alla luonto- ja kulttuurielämykset yhdistyvät vastuulliseen ympäristösuhteeseen. Toimenpiteiden tavoitteena on herkistää ihmisten ymmärrystä lähiympäristön muutoksia kohtaan. On tärkeä pohtia niitä arvoja ja motiiveja, joiden mukaan sekä yksilö että yhteisö toimivat omassa kulttuuri- ja luontoympäristössään. Toimenpiteemme vahvistavat myös kunkin paikan omaa identiteettiä sekä edistävät maaseudun ja luonnon parissa toimivia yksilöitä, yhdistyksiä, yrittäjiä, kuntia ja viranomaisia – sekä näiden välistä yhteistyötä.

Ympäristösivistyksellisen arvopohja yhdistää Maaseudun Sivistysliiton eri toimintamuotoja, ja tulee esiin järjestömme kaikessa toiminnassa: kylien ja erilaisten yhteisöjen kehittämisessä, kulttuuri- ja taidetoiminnassa, kansalaistoiminnan taitojen valmennuksessa sekä toimenpiteissä, joissa kehitetään luontoyrittäjyyttä, kulttuurien uudenlaisia kohtaamisia ja mm. vihreää paikallisenergiaa.

Ympäristösivistyksellinen toimenpide sisältää yhtäaikaiseti viisi e:tä, jotka ovat ekonomisuus, ekologisuus, eettisyys, emotionaalisuus ja esteettisyys.

ITE-taide

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta ja omaehtoista arjen luovuutta. Maaseudun Sivistysliitto kartuttaa tietoa tästä elävästä kulttuuriperinnöstä, nostaa esiin sen tekijöitä ja pitää huolta ilmiön tallentamisesta.

ITE-taiteesta sanotaan, että se on taidetta kansalta kansalle. ITE-taidetta esitellään niin tekijöiden omilla kotikonnuilla kuin arvostetuissa museoissa, ja kaikkialla se on saanut osakseen innostunutta vastakaikua. MSL:lle on tärkeää edistää kulttuurien välisiä kohtaamisia; niinpä ITE-taidettakin on viety ulkomaille, ja itseoppineille taiteentekijöille on järjestetty kansainvälisiä yhdessä työskentelemisen mahdollisuuksia.

Ensimmäiset ITE-taiteen kartoitukset aloitimme jo vuonna 1998. Siitä lähtien on tekijöitä etsitty eri puolilta Suomea pitkäjänteisyydellä, joka on kansainvälisesti ainutlaatuista. Omaleimainen on myös ITE-museon malli. Se on Kokkolan kaupungin ja Maaseudun Sivistysliiton yhteistoiminnan muoto, joka palvelee koko maata. Myös Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kokoelma on deponoitu Kokkolan kaupungille. Liiton harjoittama ITE-toiminta perustuu liikkuvuuteen ja yhteistyöhön kyläyhdistyksistä taidemuseoihin, matkailuyrityksistä yliopistoihin ja paikallistapahtumista kansainvälisiin verkostoihin. Olemme aktiivinen osa kansainvälistä outsider-taideverkostoa.

Viimeisimmät toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat

MSL:n toimintakertomus 2017

MSL:n toimintasuunnitelma_2018