Hankkeet

Kohti vähähiilisiä kyliä

vahahiilisetkylat

Maaseudun Sivistysliitto on ympäristösivistyksen teeman kautta vahvasti mukana myös vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle nimenomaan yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Vähähiilisyyttä ja biotaloutta laajemminkin tavoitellaan usein suurten linjausten kautta; mutta avainasemassa olemme kuitenkin me, tavalliset kansalaiset – yksilöinä ja yhteisöjen jäseninä.

Maaseudun ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tarvitaan uusia ratkaisuja ja välineitä. Yhteisölliset, paikallisesti toteutettavat ympäristön tilaa parantavat toimet tukevat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Entistä keskeisempi kysymys maaseutualueilla on myös se, miten asukkaat pääsevät vaikuttamaan itseään, elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun.

Maaseudun Sivistysliiton toimissa painotetaan erityisesti loppukäyttäjien omaa aktiivisuutta ja osallistumista kehittämistyöhön. Tavoitteena on luoda maaseudulle osallistavia, innovatiivisia ja pohtivia yhteisöjä. Järjestöillä ja paikallistason toimijoilla on tässä merkittävä rooli. Biotaloutta, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä on tarpeen lähestyä nimenomaan paikallisesta ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Vähähiiliseen yhteiskuntaan liittyvään keskusteluun ja suunnitteluun tarvitaan mukaan asukas- ja kyläyhteisöjä sekä yrittäjiä.

Maaseudun Sivistysliitto toimii maaseudun kyläyhteisöjen ympäristösuunnittelun ja konkreettisten toimien aktivoijana yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kohti vähähiilisiä kyliä -hanke antaa kansalaisyhteiskunnalle välineitä toimia vähähiilisyyden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lisää Kohti vähähiilisiä kyliä -sivustolla