Hankkeet

Monikulttuurisuustyö

TALKKUNApuuroa Hirvaskoskella (2)Monikulttuurisuudella tarkoitetaan etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa puhutaan useita kieliä, harjoitetaan eri uskontoja, ylläpidetään erilaisia tapoja ja traditioita ja uskotaan erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä. Monikulttuurisuus ei ole vain nykypäivän ilmiö; historiallinen tosiasia on, että kaikki kulttuurit ovat syntyneet vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa. Monikulttuurisuuden lisäksi puhutaan usein myös moninaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Käsitteitä yhdistävät ihmisten välinen tasa-arvo, suvaitsevaisuus, vuorovaikutuksen, aidon kohtaamisen ja molemminpuolisen oppimisen mahdollisuus.

Monikulttuurisuus on Maaseudun Sivistysliiton toiminnassa läpileikkaava teema. Se tarkoittaa, että etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus otetaan huomioon kaikessa MSL:n toiminnassa. MSL myös edistää erityisesti maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen tietoisuutta monikulttuurisuudesta erilaisten hankkeiden myötä.

Joensuun ja Vaara-Karjalan alueilla toimii elokuuhun 2018 asti Leader-rahoitteinen Kotoverkostoja maaseutualueille -hanke, jossa järjestetään kantaväestön ja muualta tulleiden ihmisten välisiä kohtaamismahdollisuuksia monenlaisen toiminnan merkeissä sekä tuetaan vapaaehtoisten verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa. Hanke kuuluu Vastaanottava maaseutu -kokonaisuuteen.

Hankkeen esite

 

Lisätietoa monikulttuurisuudesta:
Pasi Saukkosen blogi
Rovalan sivusto
Jyväskylän yliopiston monikulttuurisuussivusto

Monikulttuurisuuden määritelmiä:
Edupolin määritelmä
Jyväskylän yliopiston monikulttuurisuussivusto

Aiemmat hankkeet ja selvitykset

 

Maaseutu ja monikulttuurisuus -esiselvityshanke 10/2012 – 4/2014

Maaseutu ja monikulttuurisuus -esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa ja tuottaa tietoa sekä maaseudulla asuvien maahanmuuttajien valmiuksista ja mahdollisuuksista osallistua kyläelämään ja sen kehittämiseen
että maaseudun toimijoiden valmiuksista ottaa vastaan ja hyödyntää alueellaan asuvien maahanmuuttajien osallistumista ja osaamista. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin toimijakenttää ja
rakennettiin verkostoja mahdollista yhteistyötä silmällä pitäen.
Maaseutu ja monikulttuurisuus -esiselvitys