Ajankohtaista

Tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta

Mitä on kuntakumppanuus kädet multaan –tasolla? Entä miten toiminta saadaan juurtumaan paikkoihin hankkeiden päätyttyäkin? Pohjois-Suomen Hyvän mielen paikat –hankkeessa kumppanuus on yhdessä tekemistä ja rohkeaa kokeilemista.

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista ja tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Kunnat tuottavat näitä hyvinvointia tukevia ja osallisuutta lisääviä palveluja yhä enemmän erilaisten kumppanuuksien kautta. Kumppanuudet voivat tarkoittaa monentasoisia yhteistyön ja yhdessä tekemisen muotoja kunnan ja yritysten, kunnan ja järjestöjen tai kaikkien näiden kolmen kesken. Tulevaisuuden kunta onkin kumppanuuskunta.

Maaseudun Sivistysliitto hakee aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja, joiden kautta sillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia. Pohjois-Suomen Hyvän mielen paikat –hankkeessa kumppanuus on kantava voima. Hankekuntiin luodaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja yhdessä kuntalaisten kanssa. Se, että tekeminen ei ole ainoastaan hanketyöntekijöiden tai viranomaisten vastuulla, mahdollistaa myös toiminnan jatkuvuuden hankkeen päätyttyä.

Onnistumisen avaimet

Kumppanuuden edellytyksiä ovat yhteisen tavoitteen löytäminen ja kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisesti sovittuun. Näiden lisäksi kuntalais-ja yhteisölähtöisyyden toteutuminen tarvitsee tuekseen paikallisen dream teamin, ydinjoukon, jonka kanssa suunnitellaan, tehdään ja kokeillaan yhdessä.1-12-2016

Yksi hankekunnista ja samalla esimerkki kumppanuuden rakentamisesta on Pyhäjoki, jossa tavoitteena on nuorten omaehtoisen toiminnan kehittäminen olemassa olevien palvelujen rinnalle ja niitä täydentäväksi toiminnaksi.

Toiminnan ja sen sisällön suunnittelussa on lähdetty liikkeelle nuoria kiinnostavan teeman, tapahtumajärjestämisen, kautta. Nuoret osallistuvat ja ovat mukana alusta asti tapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on, että kerta kerralta he itse ottavat enemmän vastuuta ja tekevät tapahtumista omannäköisiään.

Yhdessä tekemällä ja kumppanuuksien kautta toiminta ja rohkea kokeileminen on mahdollista juurruttaa osaksi kuntien palveluja hankkeen päättymisen jälkeen. Kumppanuusverkostot takaavat sen, että toiminta ei ole vain yhden toimijan vastuulla. Kumppanuuksien kautta osaamista ja vastuuta jaetaan.  Pyhäjoella tekemisen jatkuvuutta turvataan kiinnittämällä alusta asti huomiota siihen, miten siirretään ammattilaisten tieto-taitoa nuorten omiin käsiin. Tässä prosessissa aikuiset ja eri alojen ammattilaiset tekevät töitä yhdessä nuorten kanssa ja näin mahdollistetaan molemminpuolinen oppiminen ja mentorointi eri-ikäisten välillä. Tämänkaltaisen kumppanuuden kautta kehitetään tulevaisuuden palveluja viranomais- tai asiantuntijalähtöisestä toiminnasta kohti nuorten omaa aktiivisuutta.